Prosjektet Spesifisere E-reseptløsning for legemidler til dyr er nå inne i avsluttende fase, og prosjektrapporten ferdigstilles høsten 2024. Rapporten vil danne beslutningsgrunnlaget for en eventuell konkret igangsettelse og utvikling av en E-reseptløsning til dyr.

President David Persson i Veterinærforeningen forteller at han er glad for et stort engasjement og vilje til å finne gjennomførbare løsninger hos alle parter.

Mål for prosjektet har vært å definere overordnet spesifikasjon og beskrivelse av funksjonelle og tekniske behov, samt økonomiske konsekvenser for utvikling av valgt konsept. Prosjektrapporten vil en viktig del av beslutningsunderlaget for en eventuell konkret utvikling av funksjonalitet for håndtering av elektroniske resepter på legemidler til dyr i apotekenes nye felles apotekløsning Eik, i veterinærenes journalsystemer og i Dyrehelseportalen.

Prosjektledere er direktør e-helse Anne-Lise Härter fra Apotekforeningen og fagsjef Camilla Larsen fra Veterinærforeningen. Konkrete leveranser i prosjektet og ansvarlig for eventuell utvikling er fra apoteksiden selskapet DIFA ved daglig leder Iren Rutle, og fra veterinært hold er det DyreID ved daglig leder Gudbrand Vatn, og Animalia ved ass. direktør Ola Nafstad som er ansvarlige for de digitale leveransene.

Det er et godt samarbeid med Apotekforeningen og vi arbeider med å få på plass omforente digitale samhandlingsverktøy. Jeg vil særlig takke Anne-Lise Härter som bidrar med svært relevant kompetanse fra tidligere arbeid med å utvikle dagens e-reseptløsning på human side, samt hennes inkluderende tilnærming til felles samarbeidsform, sier Camilla Larsen.

Felles ønske

Både veterinær og apotek har ytret ønske om at det utvikles og innføres en e-reseptløsning for veterinære resepter. En utfasing av telefaks høsten 2022 forsterket ytterligere dette behovet. Utfasing av fax utløste et stort kommunikasjonsproblem mellom veterinær og apotek knyttet til overføring av resepter. Ettersom det var behov for en snarlig løsning på problemet, utviklet Apotekforeningen og Veterinærforeningen i fellesskap et midlertidig konsept hvor resepter kan sendes som PDF filer fra klinikk til aktuelle apotek, med en spesifikk identifikator/kode.

Våre medlemmer er glade for at vi i fellesskap med Apotekforeningen raskt fikk på plass en midlertidig løsning, men melder tilbake at forsendelse av resepter som et PDF-vedlegg på e-post ikke oppleves som trygt, brukervennlig eller effektivt. Hyppig skifte av koder og enkeltstående avtaler er vanskelig å følge opp i hverdagen. De aller fleste klinikker og veterinærer må begrense hvilke apotek de har avtaler med, noe som fratar kundene fritt apotekvalg. Andre har sluttet å sende resepter, og ber alle eiere hente resepten på klinikk. Telefonresepter er ikke et godt alternativ, da det tar lang tid og faren for feilkommunikasjon og påfølgende feilmedisinering er en høyst reel problemstilling, sier Camilla Larsen.

Hun forteller at Veterinærforeningen har lagt ned betydelige ressurser i å fremme en e-reseptløsning for legemidler til dyr, og håper at konkret utvikling kan starte i løpet av 2025.

En fullverdig løsning for e-resept er svært etterlengtet. Nærmere 2000 veterinærer har signert opprop for e-resept og vi har avtaler med alle kjedene om bruk når dette kommer på plass. Vi har hatt tett og god dialog med bransjeaktørene i denne fasen, og ser av engasjementet at e-resept står høyt på agenda hos alle veterinærer, sier daglig leder i DyreID, Gudbrand Lie Vatn.

Ola Nafstad i Animalia viser til at utviklingen av e-reseptløsning må sees i sammenheng med utviklingen av stadig flere funksjoner i Dyrehelseportalen og de er trygge på at deres digitale plattform vil bidra til en sikker, brukervennlig og effektiv digital e-reseptløsning for veterinærer i produksjonsdyrpraksis.

Hva er gjort og hva er videre plan

Veterinærforeningen og Apotekforeningen signerte i september 2023 en intensjonsavtale om i fellesskap å utrede konsept for, samt spesifisere en e-reseptløsning for legemidler til dyr. Partene er enige om at etablering av en e-reseptløsning for legemidler til dyr vil gi gevinster på områdene datakvalitet, effektivisering og riktigere legemiddelbruk for dyr.

Det er avholdt møter med relevante myndighetsorgan som Landbruks -og matdepartementet (LMD), Mattilsynet, Direktoratet for medisinske produkter (DMP) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å få en vurdering av om valgt konsept er i tråd med gjeldene regelverk. Tilbakemelding fra myndighetene er at vårt skisserte konsept er i tråd med regelverket.

Høsten 2024 vil Apotekforeningen og Veterinærforeningen beslutte om utvikling av en E-reseptløsning for legemidler til dyr skal iverksettes.

Sammen med DyreID og Animalia vil Veterinærforeningen gjøre sitt ytterste for å bidra inn i videre arbeid med å utvikle en e-reseptløsning for legemidler til dyr.