Den norske veterinærforening

Oppdrettslaks viser smerteadferd ved avlusing i vann over 28 grader

03.04.2019
Nye undersøkelser gjennomført av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet, viser at liten laks har klar smerteatferd når de er i vann som er varmere enn 28 grader. Resultatene underbygger at det kan være fiskevelferdsmessig betenkelig å avluse med varmtvann over 28 grader, spesielt for liten fisk.

Med bakgrunn i bekymring for fiskevelferden vedrørende termisk behandling av laks som avlusingsmetode, bestilte Mattilsynet en rapport fra Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet for å vurdere fiskevelferden ved denne form for avlusing.
Ut fra resultatene fra rapporten som ble fremlagt 28. mars 2019, konkluderer Mattilsynet med at laks viser tydelig smerteadferd i vann over 28 grader.
Mattilsynet forventer at oppdrettere, fiskehelsepersonell og andre som har ansvar for lakselusbehandling, tar hensyn til resultatene fremover. Mattilsynet jobber nå med å utarbeide retningslinjer for inspektører som skal følge opp termisk avlusing.

-        Veterinærforeningen mener at det er viktig at fiskens velferd ivaretas på best mulig måte ved valg av avlusingsmetode, sier president Torill Moseng i Veterinærforeningen.

-        Veterinærforeningen stiller spørsmål ved prosessen med innføringen av termiske metoder og andre ikke-medikamentelle metoder i næringen, og vi mener at kravene til dokumentasjon av effekt og velferd for metoder til behandling av fisk må bli mer regulert, fortsetter Moseng.

Vi mener at utprøvingen av nye metoder og virkemidler mot lakselus bør omfattes av forsøksdyrforskriften. Vi vil oppfordre både oppdrettsnæringen og myndighetene til å ha langt større fokus på at forsøksdyrregelverket overholdes. Dersom dette hadde vært tilfelle ville slik dokumentasjon vært tilgjengelig på et tidligere stadium, og ville gitt et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere effektene av behandling og implikasjoner for dyrevelferd før eventuell implementering. I tillegg ville næringen kunne oppnådd mer forutsigbarhet; Det er investert betydelige beløp i IMM og bruken i dag er av et stort omfang, noe som gir næringen utfordringer ved innføring av eventuelle restriksjoner uten utfasingsperioder. 

Havbruksnæringen har per i dag utfordringer når det gjelder å ivareta dyrevelferden ved bruk av ulike ikke-medikamentelle metoder for avlusning (IMM), og kanskje spesielt termisk avlusning. Det er derfor positivt at det forskes på dette og at det videre fokuseres på teknologiutvikling innen forsvarlige avlusingsmetoder, slik at dyrevelferdsmessige problematiske metoder kan unngås. Det er også viktig at bestemmelsen om helsevurdering av fisken i forkant av behandling overholdes og at anbefalingene fra fiskehelsepersonell følges, da allerede påkjent fisk vil oppleve ytterligere utfordringer i møte med IMM.  

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.