Den norske veterinærforening

Representantskapet

Representantskapet er DNVs øverste organ. Representantskapet møtes annet hvert år. Neste møte er høsten 2020.

Representantskapet ledes av DNVs ordfører Halvor Hektoen, valgt på representantskapsmøtet høsten 2018. På representantskapsmøte fordeles de 1000 stemmene slik: Ordfører har 20 stemmer, studentorganisasjonene har 20 stemmer, forhandlingsutvalgene har 384 stemmer, særforeningene 288 stemmer og lokalforeningene har 288.

 • +

  Representantskapets oppgaver

  Representantskapet er tillagt et sett med oppgaver i henhold til DNVs lover

  1. Godkjenner innkalling, saksliste og stemmefordeling.

  2. Behandler sentralstyrets årsberetning, regnskap og budsjett,
      samt fastsetter medlemskontingent og innbetaling til
      organisasjonsfondet.

  3. Velger ordfører og varaordfører for to år om gangen.

  4. Velger president, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer
      til sentralstyret.

  5. Velger medlemmer til kontrollutvalg og valgkomitéen
      og velger revisor.

  6. Velger medlemmer til DNV's lovutvalg og Yrkesetisk Råd.

  7. Velger æresmedlemmer, innbudte medlemmer og foretar
      tildeling av DNVs fortjenestemedalje.

  8. Fastsetter instruks for generalsekretær, revisor, kontrollutvalg
      og Yrkesetisk Råd.

  9. Fastsetter regler for utbetaling av godtgjørelse til tillitsvalgte,
      herunder godtgjørelsens størrelse.

  10. Vedtar endringer i DNVs lover og regelverk forøvrig
      såfremt dette ikke er tillagt sentralstyret.

  11. Godkjenner lokalforeninger, særforeninger
      og forhandlingsutvalg og lover/vedtekter for disse.

  12. Behandler ekstraordinære saker.