Den norske veterinærforening

Semin

Inseminering utføres i dag i hovedsak av tre ulike aktørgrupper. I lang tid har hovedaktørene vært seminteknikere og veterinærer. De senere år har eierinseminører kommet på banen i stadig sterkere grad, og nå er det bare ca 10 % av svineseminen som utføres av veterinær.

Storfesemin er stadig viktig for våre medlemmer, og i mange distrikter er dette en viktig del av inntektsgrunnlaget for våre medlemmer. I stadig flere utkantområder er det i dag for få veterinærer til å få en forsvarlig vaktordning uten storfesemin. Og det kommende generasjonsskiftet ute i distriktene kan gjøre det vanskelig å få et tilstrekkelig antall nye veterinærer til å erstatte de som avslutter sitt virke.

Den siste tiden har det blitt edusert antall gårdsbruk, det blir lengre å kjøre for veterinærene mellom hvert gardsbesøk, og det er dårligere betalt å kjøre bil enn å utføre veterinært arbeid. Til sammen gjør dette at det stadig flere steder blir vanskelig å få til et adekvat veterinærtilbud på dagtid, og en forsvarlig vaktbelastning utenfor ordinær dagtid.

DNV-N er representert i Samarbeidsrådet Geno/Norsvin/DNV som drøfter viktige sider ved problematikken rundt inseminering. Samtidig er DNV-N forhandlingsmotpart overfor Geno når det gjelder vilkår under veterinær inseminering. Norsvin deltar ikke lenger under de årlige møtene om veterinær inseminering nå som denne har mindre betydning for Norsvins totale seminvirksomhet.

Veterinærforeningen forhandler årlig frem nye satser, og prøver så langt det lar seg gjøre å imøtekomme ønskene fra medlemmene. Mange veterinærer tenker ikke over at dette ikke skjer av seg selv, og at resulatet hadde vært et helt annet uten at dette ble gjort. Det viser igjen viktighetene ved at vi står sammen.

Resulatet av de årlige forhandlingene finner dere under.

 • +

  Semintakster

  Her finner du oppdaterte semintakster

  DNV og Geno har forhandlet ferdig nye semintakster som gjelder for 2017.

  Alle satsene ble økt med 3,1 % untatt drektighetskontrollen, som ble økt med 1 krone til 78 kroner.

  DNV vil for 2017 også få 0,4 % i tillegg på alle satser dersom seminandelen i 2017 øker med ytterligere 1 % poeng.

  Øker den med 0,5 % eller mer, opp til 1 % får vi 0,15 % i påslag for 2017 

  Alle seminveterinærer anbefales derfor fortsatt å jobbe med å øke seminandelen.

   geno 2017.jpg

   

  Semintakster fra 1 januar 2016

  Skyssgodtgjørelsen er økt med 45 øre inkludert den generelle økningen.

  Alle satsene ble økt med 3 %. I tillegg økte seminandelensåpass mye at Veterinærforeningen fikk 0, 3 % i tillegg slik som lovet for 2015. Dette blir gjeldende for 2016, slik at alle satsene ble økt med 3,3 %. Geno er veldig fornøyd med innsaten, og vi vil for 2017 også få 0,3 % i tillegg dersom seminandelen i 2016 øker med ytterligere 1 % poeng. Den økte med 0,6 i 2016, og målet ble derfor ikke oppnådd.

  DNV og Geno enige om at rabatten ved sammenfallende syke og inseminasjonsbesøk, som har vært kr 40 i en årrekke, nå økes til kr 100.

  Dette er gjort bl. annet som et resultat av spørreundersøkelsen sendt ut i forkant av forhandlingene, intensjonen er at dette vil styrke veterinæreres konkuranseevne og attraktivitet i disse tilfellene.

   100216 Nye takster 0101-3112 2016 GENO etter forhandlinger.pdf

   Nye satser Geno 2016.jpg

   

   

  Semintakster fra 1. januar 2015

  Skyssgodtgjøringen er justert opp i samsvar med endringene i statens reiseregulativ.
  Drektighetskontroll på ku som i forfjor ble økt til 75 kr er uendret.
  Alle øvrige satser er justert opp med 3,3 prosent.

  Dersom seminandelen i sum øker med 1 %-poeng i veterinære seminområder i 2015, etterbetales 0,3 % i tillegg slik at semintaksen økes med 3,6 %.

  Alle seminveterinærer anbefales derfor å jobbe med å øke seminandelen.

   

   Semintakster 2015.pdf

           

  Semintakster fra 1. januar 2014

    DNV og Geno har forhandlet ferdig nye semintakster som gjelder for 2014.

    Skyssgodtgjøringen er justert opp i samsvar med endringene i statens reiseregulativ.

    Drektighetskontroll på ku som i fjor ble økt til 75 kr er uendret.

    Alle øvrige satser er justert opp med 3,2 prosent.

    SEMINTAKSTER2014.pdf