Den norske veterinærforening

Skjema for etterutdanning

DNV anbefaler alle sine medlemmer å føre registreringer over etterutdanningsvirksomhet på vedlagte skjema, og det vil bli benyttet som dokumentasjon i forbindelse med godkjenningsordningen for dyreklinikker, og ved søknad om fornyet godkjenning av spesialiststatus. DNV vil oppfordre aktuelle arbeidsgivere om å etterspørre slik dokumentasjon ved tilsetninger.

 DNV skjema etterutdanning.pdf


Skjemaet er i skrivbart pdf. format, slik at du kan skrive inn årstall og andre opplysninger for hvert nytt år.

Bakgrunn

Dyrehelsepersonellovens § 23 pålegger alle veterinærer å "holde sine relevante faglige ferdigheter og kunnskaper ved like", "være bevisst faglige begrensninger" og "sikre kvaliteten på sine tjenester og påse at virksomheten og tjenester planlegges og utføres i samsvar med allment aksepterte faglige og etiske normer og krav fastsatt i medhold av lov eller forskrift"

Myndighetene har ikke utdypet dette nærmere i egen forskrift, og det er lite trolig at det vil komme slik forskrift med det første.

Veterinær autorisasjon innebærer at vedkommende i utgangspunktet er kvalifisert og egnet til å utføre alle typer veterinær virksomhet.

Det er åpenbart et behov for å systematisere veterinær etterutdanning på en slik måte at den enkelte veterinær til enhver tid kan dokumentere og synliggjøre sin kompetanse, uavhengig av hvilke veterinære fagområder det arbeides innenfor.

Tiltak

DNV har utviklet et system for registrering av veterinær etterutdanning og kompetanseheving på en enkel og oversiktlig måte.

Registreringene skal gjøres fortløpende av den enkelte veterinær på fastlagt skjema, og skal kunne fremlegges på oppfordring.

DNV vil oppfordre aktuelle arbeidsgivere om å etterspørre slik dokumentasjon ved tilsetninger.