Den norske veterinærforening

Spesialistutdanning

Den norske veterinærforening har fått delegert myndighet fra Landbruks- matdepartementet til å utdanne veterinære spesialister. Endelig autorisasjon som veterinær spesialist gis av Landbruksdepartementet gjennom Mattilsynet etter anbefaling fra DNVs hovedutvalg for spesialisering.
DNVs hovedutvalg for spesialisering oppnevnes av DNVs sentralstyre for en periode på tre år av gangen. Medlemmene i hovedutvalget leder de fem fagutvalgene, som vurderer spesialistkandidatenes dokumenterte kompetanse og de krav som stilles til gjennomføringen av utdanningen.  

DNV oppfordrer kolleger til å benytte seg av spesialistenes kompetanse når man har bruk for å diskutere faglige problemstillinger eller ved henvisning av pasienter.

Betegnelsen spesialist er en beskyttet tittel i henhold til dyrehelsepersonellovens §§ 8 og 16. Det betyr at veterinærer som har annen spesialkompetanse ikke kan kalle seg spesialister, men må bruke andre betegnelser. Autoriserte øyelysere kan for eksempel kalle seg autoriserte øyelysere, men ikke spesialist.

Veterinærer som har spesiell utdanning fra utlandet kan ikke "oversette" utenlandske titler ved å bruke den norske betegnelsen spesialist, men må bruke den utenlandske betegnelsen på originalspråket. Dette betyr for eksempel at en norsk veterinær med "diploma" fra England ikke kan kalle seg spesialist på norsk, men må bruke den engelske originaltittelen.

 • +

  Praktisk informasjon til deg som vil bli spesialist

  Her finner du regelverket og søknadsskjemaer for spesialistordningene. Har du spørsmål om spesialistordningen, kontakt fagveterinær Eli Hendrickson i DNV på spesialist@vetnett.no eller på tlf. 22 99 46 00.

  Regelverket:

  Regelverket består av generelle bestemmelser som gjelder alle fagområder, i tillegg til regler som er spesifikke for de ulike fagområdene. Regelverket finner du her

  Søknadsskjemaer:

  Søknad om opptak til spesialistutdanningen

  Søknad om godkjenning av spesialistutdanningen. Fylles ut når alle deler av utdanningen er utført, og kandidaten søker om å melde seg opp til eksamen. Frist for innleveringen av denne søknaden er 15. september, for å sitte eksamen i november samme år.

 • Avsluttende prøve avholdes vanligvis hver høst i november måned.

  Frist for oppmelding til avsluttende prøve er 15. september hvert år.

  For å avlegge avsluttende prøve må alle deler av utdanningen være godkjent på søknadstidspunktet.

  De respektive fagutvalg godkjenner søknaden og fastsetter tidspunkt for avsluttende prøve.

  Kandidater innen spesialisering smådyr, kan få tilsendt tidligere godkjente journaler ved henvendelse til DNVs fagveterinær.

 • Gebyrer spesialistordningen

  Fra og med 01.01.2015 gjelder følgende 2 alternativer for gebyrer i forbindelse med spesialisering.

    Nye gebyrer for kandidater som allerede er i ordningen(opptatt før 01.01.2015): 

  Gebyr ved bedømmelse av gjennomført utdanning                Kr.  5 000,-

  Eksamensgebyr                                                                       Kr. 25 000,-           

  Gebyr ved behandling av fornyet søknad om godkjenning:    Kr.  3 000,-

   Medlemmer av DNV gis 30 % rabatt på ordinære takster: 

  Gebyr ved bedømmelse av gjennomført utdanning                 Kr.  3 500,-

  Eksamensgebyr                                                                       Kr. 17 500,-           

  Gebyr ved behandling av fornyet søknad om godkjenning:    Kr.  2 100,- 

  Gebyr for nye kandidater (opptatt etter 31.12.2014): 

  Gebyr ved oppstart av spesialistutdanning:                             Kr. 15 000,- (nye satser fra 01.01.2018)

  Årlig gebyr utover første år inntil avsluttet utdanning               Kr. 15 000,-  (nye satser fra 01.01.2018)

  Medlemmer av DNV gis 30 % rabatt på ordinære takster: 

  Gebyr ved oppstart av spesialistutdanning:                             Kr. 10 500,- (nye satser fra 01.01.2018)

  Årlig gebyr utover første år inntil avsluttet utdanning               Kr. 10 500,-  (nye satser fra 01.01.2018)

  Gebyr ved behandling av fornyet søknad om godkjenning:     Kr.  2 100,-

 • Mattilsynet meddeler spesialiststatus for en periode av fem år. Ved slutten av perioden kan det søkes om fornyet godkjenning. Dersom kravene til fornyet godkjenning tilfredsstilles, vil Mattilsynet kunne gi ny godkjenning i fem år etter anbefaling fra DNVs hovedutvalg for spesialisering.

  For spesialister med godkjenning før 1. januar 2017 benyttes gamle krav til fornyet godkjenning. Disse spesialistene informeres om det nye regelverket og oppfordres til å forholde seg til det så langt det er hensiktsmessig. For spesialister med godkjenning etter 1. januar 2017 gjelder nye krav til fornyet godkjenning vedtatt 1. januar 2017

  Gamle krav til fornyet godkjenning fremgår av søknadsskjema og lyder som følger:

  Varighet av spesialiststatus
  Spesialiststatus meddeles for fem år om gangen. Ved fornying må det dokumenteres at vedkommende hovedsakelig har arbeidet og holdt seg faglig ajour innen spesialiteten de siste fem år gjennom praksis, kvalifiserende kurs (minimum 15 dager) og publisering av fagartikler eller annet informasjonsstoff av god kvalitet.

  Nye krav til fornyet godkjenning (gjeldende for de som er godkjent etter 1. januar 2017)

  Varighet av spesialiststatus
  Spesialiststatus meddeles for fem år om gangen. Ved fornying må det dokumenteres at vedkommende hovedsakelig har arbeidet og holdt seg faglig ajour innen spesialiteten de siste fem år (minimum60% av tiden), og faglig aktivitet må dokumenteres i henhold til bestemmelser nedfelt under hver enkelt spesialitet.


  Fagutvalgene behandler søknad om fornying av spesialiststatus og meddeler kandidaten resultatet sammen med informasjon om klageadgang.
  Fagutvalgene kan, etter søknad, fravike dette kravet ved permisjoner i forbindelse med svangerskap og barselpermisjon.

   Poengberegning for vurdering ved fornyet godkjenning i spesialistutdanning hest og smådyr 010117.pdf

  Søknad om fornyet godkjenning som spesialist

 • +

  Spesialisering i smådyrsykdommer - informasjon

  Her finner du utfyllende informasjon i forbindelse med spesialistutdanning smådyr.

  Et eksempel på en godkjent søknad om opptak til spesialistutdanning i smådyr finner du her

  Utfyllende informasjon om kunnskapskrav for spesialistudanning i smådyr finner du her

  Fagutvalget har utarbeidet en liste over anbefalt litteratur som du finner her

   

  Utarbeidelse av dyptgående journaler i spesialistutdanning smådyr

  Spesialistkandidater i smådyrspesialisering forutsettes å ha innlevert 3-5 dyptgående journaler til fagutvalget for vurdering i løpet av det første året av spesialistutdanningen.
  Alle journaler (20 stk) må være innlevert senest 6 måneder før frist for oppmelding til avsluttende prøve (15. september). Journalene med vedlegg sendes til spesialist@vetnett.no. Hvis vedleggene er veldig store kan de sendes via Dropbox til samme adresse.

  Fagutvalget ønsker at journalene er utformet etter denne malen

  Når retting av journal foreligger skal kandidaten svare på brevet punkt for punkt og dessuten vedlegge rettet journal. Det skal ikke leveres nye journaler før den rettede er godkjent.

  Dyptgående journaler må gi et bilde av hvordan pasienten er utredet, slik at den som leser det kan forstå hva som har foregått.
  Det er vesentlig at det først er utført en grundig, basal klinisk undersøkelse. Ut fra denne undersøkelsen vurderes hva som må foretas videre, i hvilken rekkefølge og innen hvilke tidsrammer.
  Diskusjon er viktig, men må komme på rett sted. Det må komme tydelig frem hvilke undersøkelser og hvilke behandlingsregimer kandidaten selv har foretatt.
  Alle vedlegg (prøvesvar, bildediagnostikk o.l) skal vedlegges journalen, kommenteres og beskrives; også normalfunn.
  Røntgen- og ultralydbilder skal ha en relativt kortfattet men presis tekst, slik at den som leser forstår at kandidaten behersker både teknikk og vurdering.
  Totalvurdering av typen "uten anmerkning" gir ikke god nok informasjon."

  Optimal bruk av antibiotika for å bekjempe antibiotikaresistens er viktig for alle veterinærer.
  Derfor bør en i alle utredninger ha dette for øyet. Legemiddelverket har utarbeidet terapianbefalinger for bruk av antibakterielle legemidler til hund og katt som bør følges i forbindelse med  utredning og behandling og bør fremgå av journalen.
  Terapianbefalingene kan lastes ned her  

  Nedenfor finnes noen eksempler på godkjente journaler. Ettersom malen for journaler er i kontinuerlig utvikling kan eksemplene avvike noe fra malen.

  Eksempel journal 1

  Eksempel journal 2

  Eksempel journal 3

   

 • +

  Spesialisering i hestesykdommer - veiledende dokumenter

  Her finner du oversikt over kompetansekrav, en liste over anbefalt litteratur og en mal som beskriver utformingen og omfang av journalene.