Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet..
NMBU har 1800 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.

Om stillingen

Ved Institutt for SportFaMed, seksjon for smådyrmedisin ved  Veterinærhøgskolen, er det ledig stilling som stipendiat innen korsbåndsykdom hos hund. Dette er en åremålsstilling med varighet på 4 år, hvorav 25 % av tiden skal brukes i kirurgisk klinikktjeneste.

Stipendiaten skal arbeide på et prosjekt som omhandler korsbåndsskade hos hund.

Formålet med prosjektet er å bygge videre på funn fra to tidligere studier utført ved instituttet, og undersøke hvordan ulike faktorer, eksempelvis skadeomfang på diagnosetidspunkt, deskriptive signalementsdata, behandlingsmetode og aktivitetsnivå/rehabilitering i den postoperative perioden påvirker langtidsprognosen hos hunder med korsbåndsskade.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre prøveinnsamling.
 • Stipendiaten må sette seg inn i ulike objektive analyseverktøy for halthet og smerte samt andre analysemetoder som anses relevante for prosjektet. Kandidaten må også utføre statistisk behandling av resultatene.
 • Skriftlig og muntlig sammenfatting av resultater.
 • Klinisk arbeid. 25 % av tiden vil kandidaten tilbringe i klinikk, hvor vedkommende vil være medansvarlig for klinisk undervisning og delta i daglig klinikkaktivitet. Ved kirurgisk enhet utføres utredninger og operasjoner, og som henvisningsklinikk mottar vi mange interessante og utfordrende kasus. På det nye dyresykehuset på Ås, vil vi også få topp moderne og avansert utstyr og flotte lokaler.

På kirurgisk enhet er man del av et stort fagmiljø. Vi samarbeider tett med andre fagpersoner innenfor anestesi, radiologi, nevrologi, indremedisin, klinisk patologi og rehabilitering.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Personlige egenskaper

Du må ha:

 • Motivasjon for forskning og dette prosjektet.
 • Evne til systematisk og selvstendig arbeid.
 • God gjennomføringsevne.
 • Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner.

Det er ønskelig med:

 • Positiv holdning og løsningsorientert innstilling.

Kvalifikasjoner

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. -programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning som kvalifiserer til norsk autorisasjon på ansettelsestidspunktet.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk.
 • Interesse for vitenskapelig arbeid.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Interesse for kirurgi og noe kirurgisk erfaring.
 • Tidligere forskningserfaring, men nyutdannede som er motiverte for forskerkarriere oppfordres også til å søke.
 • Interesse for / erfaring innen statistikk vil være en fordel.

 

Hva vi tilbyr

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 54-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600 - 552.800). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved Elena Regine Moldal, tlf: +47 480 39 772, e-post: elena.moldal@nmbu.no

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Søknad

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via JobbNorge innen fristen, vil ikke bli vurdert. 

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 26.10.2020

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • ev. liste over vitenskapelige arbeider

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 20/03793. til NMBU Veterinærhøgskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.