Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, er det ledig stilling som stipendiat i fjørfehelse med varighet på fire år finansiert over instituttets midler. Det beregnes at stipendiaten bruker 25% av tiden på undervisningsoppgaver.

Den som ansettes vil arbeide med prosjektet "Friske Høner (Healthy Hens): Helsestatus i norske verpehønebesetninger". Stipendiatstillingen er et ledd i en strategisk satsing på styrket undervisning og forskning på fjørfehelse ved Veterinærhøgskolen. Stipendiaten vil bli en del av Seksjon for dyrevelferd, epidemiologi og samfunnsmedisin, og prosjektet gjennomføres i samarbeid med bl.a. Animalia og norske fjørfeprodusenter. Kandidaten må påregne en del reisevirksomhet i forbindelse med opplæring og datainnsamling, blant annet utstrakt feltarbeid i Norge og opphold hos samarbeidspartnere i inn- og utland.

Prosjektets hovedmål er å skaffe til veie ny kunnskap om helse hos norske verpehøns. Dette skal gjøres gjennom å kartlegge forekomst av klinisk og subklinisk sykdom, identifisere faktorer som påvirker produksjon og helse, samt etablere og evaluere diagnostiske hjelpemidler.

Arbeidsfeltet for stipendiaten vil ha særlig fokus på klinikk og patologi.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten skal primært ha som oppgave å:

 • Undersøke forekomsten av, og risikofaktorer for, sykdom hos verpehøns gjennom klinisk undersøkelse og obduksjon i felt og på slakteri.
 • Bidra i arbeidet med å etablere og evaluere diagnostiske metoder for påvisning av brystbeinsfrakturer.
 • Undersøkelse hvilke stell- og røkterfaktorer som påvirker produksjonstall og dødelighet.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som vil bli tillagt vekt:

 • Motivasjon for en karriere innen undervisning og forskning på fagområdet
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Effektiv, initiativrik og systematisk
 • Gode evner til å prioritere, forstå, anvende, reflektere og teoretisere kunnskap
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner

Nyutdannede veterinærer oppfordres til å søke

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav for stillingen

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon på ansettelsestidspunkt
 • God kunnskap om veterinærmedisinsk patologi, epidemiologi og klinikk
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og et skandinavisk språk
 • Førerkort klasse B

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Interesse for fordypning innen fjørfefaget
 • Klinisk erfaring generelt og med fjørfe spesielt
 • Interesse for forskning
 • Søker må dokumentere sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier

Hva vi tilbyr

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved professor Randi Oppermann Moe, tlf. +47 67 23 21 17, e-post: randi.moe@nmbu.no

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Søknad

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 17.04.2020, med ønsket oppstart høsten 2020.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • ev. liste over vitenskapelige arbeider

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 20/ 00368 til Institutt for Produksjonsdyrmedisin, NMBU Veterinærhøgskolen, Postboks 369 sentrum, 0102 Oslo.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene Prekliniske fag og patologi, Parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi tar i mot pasienter fra hele landet.

NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no