Ved Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse i Sandnes og SEARCH,  Institutt for produksjonsdyrmedisin, NMBU Veterinærhøgskolen, er det ledig en stilling som ph.d.-kandidat innen bioteknologi og embryo transfer på gris.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU (Institutt for produksjonsdyrmedisin i Sandnes og Adamstua/Ås), Norsvin, Universitetet i Helsinki og Stavanger Universitetssjukehus.

Kandidaten vil delta i undervisningen ved NMBU Sandnes og Adamstua/ Ås og andre rutineoppgaver ved SEARCH og NMBU Sandnes.

Ph.d.-kandidaten vil nyte godt av et faglig sterkt, internasjonalt nettverk med spisskompetanse på svin og reproduksjon. Kandidaten får anledning til å fordype seg i et høyst interessant og aktuelt fagområde.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten skal jobbe med etablering av teknikken kalt Ovum Pick-Up i tillegg til å evaluere om miljøfaktorer som lys og temperatur spiller inn på purkenes eggkvalitet. Stipendiaten skal delta i planlegging og utføring av forsøk, innsamling av prøvemateriale og data og utføre noe laboratoriearbeid. Øvrige arbeidsoppgaver står listet opp nedenfor:

 • Obduksjon av dyr, patologi og histopatologi (mikroskopi)
 • Laboratoriearbeid (molekylærbiologi)
 • Publisering av vitenskapelige artikler
 • Deltakelse på obligatoriske kurs og internasjonale kongresser
 • Deltakelse i undervisning og andre faglige aktiviteter ved NMBU Sandnes, SEARCH og NMBU Adamstua/Ås

Dette er en 4-årig stipendiatstilling der NMBU finansierer det fjerde året, dette medfører at 25% av stillingen skal tillegges undervisning og rutinearbeid (obduksjon og klinisk tjeneste) ved seksjonen/instituttet.

Det kan bli aktuelt med forskningsopphold ved samarbeidspartnernes institusjoner. Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Nyutdannede veterinærer og veterinærstudenter som fullfører sine studier våren 2020 oppfordres også til å søke.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert i Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Personlige egenskaper

Det kreves:

 • Evne til tålmodig, nøyaktig og fokusert arbeid
 • Evne til selvstendig og kritisk refleksjon
 • Sterk motivasjon til å gjennomføre en ph.d.-utdanning
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner

Kvalifikasjoner

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d.- programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

 • Kandidaten må være utdannet veterinær med norsk autorisasjon på ansettelsestidspunktet.
 • Gode språkferdigheter, skriftlig og muntlig, på et skandinavisk språk i tillegg til engelsk.
 • Kandidaten må ha førerkort klasse B.

Det er ønskelig med:

 • Praktisk erfaring fra produksjonsdyr, spesielt gris
 • Forskererfaring innen reproduksjon
 • Kjennskap til bioteknologi

Hva vi tilbyr

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20. Stipendiater innplasseres normalt i ltr. 54 (NOK 479.600). Ansiennitetsopprykk i stillingen. 

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved (professor) (Snorre Stuen) (seksjonsleder), tlf: +47 (67232910), e-post: snorre.stuen@nmbu.no/ førsteamanuensis Marianne O.-Moe (ECPHM diplomate), tlf: +47 67232923, e-post: marianne.oropeza-moe@nmbu.no

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden hos Jobbnorge. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 08.06.2020

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 20/01478 til NMBU, Veterinærhøgskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås.