Den norske veterinærforening

Stipendiat innen virologi

Oslo

Tittel: Stipendiat innen virologi

Stillingstype: Stipendiat

Søknadsfrist: 10. august 2017
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner. Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Stipendiat innen virologi – ref.nr. 17/01941

Ved Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi er det ledig stilling som stipendiat i virologi i 100% stilling med varighet 3 år.

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi har ca 80 ansatte.

Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. Instituttet har dessuten viktige service- og referansefunksjoner for offentlige og private aktører.

Instituttet er lokalisert ved Veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo. Veterinærhøgskolen er vedtatt flyttet til Ås i 2020.

Prosjekt
Den som ansettes vil arbeide med prosjektet ”Piscint orthoreovirus (PRV): regulering av persistent infeksjon” som vil finansieres av NMBU. Den som ansettes i stillingen vil inngå i en forskningsgruppe på seksjonen innen virologi -fisk som består av ca 10 personer med variert bakgrunn. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom blant andre NMBU-Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet på norsk side og flere utenlandske institusjoner.

Norsk oppdrettslaks i sjøfasen er gjennominfisert med PRV. Kunnskap om persistens er viktig fordi persistent infiserte individer utgjør et reservoar for virus og reaktivering av virus kan muligens spre virus og gi sykdom. I sjøfasen håndteres og stresses fisken blant annet ved gjentatte mekaniske lusebehandlinger.
Vi har tidligere karakterisert den akutte fasen av PRV infeksjon, og har indikasjoner på hvilke virusproteiner som kan være viktige for etableringen av persistens. Arbeidsfeltet for stipendiaten vil være i skjæringsfeltet virologi-immunologi-molekylærbiologi.

Arbeidsoppgaver
Hovedmål i prosjektet er

 • Virologiske og immunologiske mekanismer ved persistent PRV infeksjon i laks. 

Delmål:

 • Karakterisering av celletyper hvor PRV gir persistent infeksjon 
 • Karakterisering av PRV proteiners rolle ved etablering og opprettholdelse av persistent infeksjon 
 • Karakterisering av immunrespons ved persistent PRV infeksjon 

Stipendiaten vil måtte tilegne seg nødvendige metoder som qPCR, kloning, transfeksjon, western blot, ekspresjonsanalyse og bioinformatikk. Det kan være nødvendig med å delta på kurs som arrangeres av eksterne institusjoner.

Kvalifikasjonskrav for stillingen
For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet. Det forutsettes at den som ansettes gjennomfører en organisert opplæring for doktorgradsstudenter og innen utgangen av prosjektperioden utarbeider en doktoravhandling som skal forsvares ved disputas.

Faglige kvalifikasjonskrav
Det kreves:

 • Søkere bør ha veterinærmedisinsk utdanning. Søkere med utdanning som fiskehelsekandidat eller innen molekylærbiologi og biokjemi vil også bli vurdert. Kandidater som fullfører i juni kan også søke. 
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk 

Det er ønskelig med:

 • Kjennskap til og interesse for molekylærbiologiske laboratorieanalyser for fiskesykdommer og laksebiologi. 


Personlige egenskaper/egnethet

 • Stipendiaten vil inngå i en forskergruppe der det legges vekt på fokus og evne til internt og eksternt samarbeid. 
 • Ved vurdering av søkeren vil det bli lagt vekt på relevant utdanning, kompetanse innen laboratoriearbeid og fiskehelse, og evne til samarbeid og til å arbeide selvstendig. 

 

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse 
 • Ulike velferdsordninger 


Lønns- og tilsettingsvilkår
Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 36-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 50. Ansiennitetsopprykk i stillingen. Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger
Nærmere opplysninger ved professor Espen Rimstad, tlf: 47 67232227, e-post: espen.rimstad@nmbu.no eller postdoc Øystein Wessel, tlf 47 67232305, e-post: øystein.wessel@nmbu.no

Sende søknad
Søknad sendes elektronisk via linken: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/138315/stipendiat-innen-virologi-refnr-17-01941
Søknadsfrist: 10.08.2017.

Sending av dokumenter
Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 17/01941 til NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, postboks 8146 Dep, NO-0033 Oslo.

Attester/vitnemål
Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.