DNVs faglige/vitenskapelige fond ble dannet pr 1. januar 1991 ved sammenslutning av Veterinærfondet (1909), I.A. Lo's legat (1930) og Veterinærdirektør Niels Thorshaugs fond (1943). Fondets grunnkapital var per 31.12.1995 kr. 992.677.
 
DNVs faglige/vitenskapelige fond har som formål å fremme veterinærfaget og veteri­nærvitenskapen i Norge.
 
Av fondets renteavkastning og eventuelt andre inntekter skal hvert år minst 1/4 tillegges grunnkapitalen. Det resterende beløp kan styret etter fradrag av administrasjonsutgifter anvende til følgende formål:
Veterinærvitenskapelige og veterinær-faglige arbeider og studiereiser.

Forsøk eller studiereiser med sikte på bekjempelse av smittsomme dyresykdommer. Studier av husdyravl eller sykdommer i forbindelse med dette.

Faglig opplysningsarbeid, offentliggjørelse av vitenskapelige artikler, og utvikling av nye apparater eller instrumenter konstruert av norske veterinærer.

Belønninger til norske veterinærer for fortjenstfullt arbeid eller innsats av viten­skapelig eller annen art som virker til fremme av fondets formål. Belønningen kan skje ved tildeling av pengebeløp og/eller ved tildeling av Veterinærfondets gullmerke.
 
Kunngjøring skjer normalt i Norsk veterinærtidsskrift nr. 1 hvert år. Søknadsfrist er normalt 1. mars.

Søknad merkes DNVs Faglig/Vitenskapelige fond og sendes til DNV på epost dnv@vetnett.no eller til DNV, Postboks 6781 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Kontakt fagveterinær Eli Hendrickson dersom du har spørsmål om fondet. Tlf 993 89 385.

Fondets vedtekter finner du her (PDF, 62KB)