Smådyrpraktiserende veterinærers forenings vitenskapelige og faglige fond er stiftet med utgangspunkt i salget av boken "Hund- avl og helse" som utkom i november 1991, og overskudd fra det femte nordiske smådyrsymposium som ble holdt i 1992. 

Smådyrpraktiserende veterinærers forenings vitenskapelige og faglige fond har som formål å fremme veterinær forskning og øke veterinærenes kompetanse på sykdommer hos selskapsdyr i Norge. 

Autoriserte veterinærer som arbeider i Norge og er medlemmer i Smådyrpraktiserende veterinærers forening, kan søke midler fra fondet. Midlene kan deles på flere søkere. Hvis det ikke melder seg kvalifiserte søkere, kan det disponible beløp enten legges til grunnkapitalen eller overføres til neste års tildeling. Beløp som ikke er disponert innen tre år skal legges til grunnkapitalen.

Søknad om midler fra fondet til vitenskapelige undersøkelser må inneholde en detaljert prosjektplan som gjør rede for bakgrunn, formål og gjennomføringsplan for prosjektet.

Søknad om midler til faglig utvikling skal inneholde en tilstrekkelig detaljert plan for gjennomføringen, og det bør fremkomme at dette vil inkludere noe forskning og produksjon av originale data.

Midler deles ikke ut til etter og videreutdanningskurs.

Det bør fremlegges et regnskap på utgifter/ kostnader og gis informasjon om eventuell annen finansieringsmulighet.

Den som tildeles midler fra fondet til vitenskapelige undersøkelser må publisere resultatene i nasjonale eller internasjonale anerkjente tidsskrifter. Resultatene bør også presenteres i populærvitenskapelig form. Den som tildeles midler til faglig utvikling skal i egen rapport beskrive hvorledes fondets midler er anvendt.
 
Styret i Smådyrpraktiserende veterinærers forening har ansvar for å kunngjøre når, og på hvilken måte søknad om tildeling fra fondet skal sendes inn. Kunngjøring skjer normalt i Norsk Veterinærtidsskrift.

SVFs vitenskaplige og faglige fond har som praksis at det årlig lyses ut midler fra fondet, med unntak av eventuelle negative driftsår. Søknadsfristen er 1. desember. Søknad sendes til DNV, via lenke til dnv@vetnett.no  
ved fagsjef Camilla Larsen. Kontakt fagsjef Camilla Larsen dersom du har
spørsmål om fondet. Lenke til telefonnummer: 911 46 490.

Lenke til vedtekter til SVFs vitenskapelige og faglige fond.

Informasjon og tips om punkter som bør inkluderes i søknad til SVFs vitenskaplige og faglige fond. (PDF, 129KB)