Valgkomiteen består av leder og fire medlemmer med to varamedlemmer som velges av representantskapet for et tidsrom av fire år ad gangen, dog slik at første gang velges leder og to medlemmer for fire år og to medlemmer for to år. Komiteens medlemmer kan bare gjenvelges en gang. Komiteen bør være allsidig sammensatt og representert av flere landsdeler.