DNVs sekretariat i samarbeid med komitélederen holder komiteens medlemmer underrettet om det forestående valg så god tid i forveien at komiteens forslag kan være sekretariatet i hende senest to måneder før fastsatt dato for representantskapsmøtet. Sakene ekspederes fortrinnsvis pr. post eller telefon.