Rådet har som oppgave å behandle saker av yrkesetisk art. Rådet skal gjennom sine vurderinger og uttalelser gi retningslinjer for hva som anses å være god skikk av og blant veterinærer.

DNVs profesjonsetiske retningslinjer skal være retningsgivende både ved behandling av konkrete saker og ved prinsipielle vurderinger i rådet.

Rådet bør i sine vurderinger også ta hensyn til yrkesetiske bestemmelser i organer/organisasjoner som DNV er medlem av eller på annen måte har sluttet seg til.