Rådet består av leder, nestleder og tre øvrige medlemmer samt tre varamedlemmer, som oppnevnes av representantskapsmøtet med en funksjonstid på to år.

Uttalelse i rådet er gyldig når det er fattet med minst tre stemmer. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Ved ugildhet skal berørt medlem fratre og erstattes av varamedlem.

Rådet kan fritt innhente faglige råd og uttalelser.