Spørsmål av yrkesetisk art behandles av Yrkesetisk råd. Før saker behandles skal den eller de som saken gjelder gis anledning til å uttale seg. Rådets uttalelser er endelige og kan ikke påklages.

Rådet kan på eget initiativ ta opp prinsipielle etiske spørsmål knyttet til veterinær virksomhet.

Saker som forelegges rådet skal være forberedt og best mulig opplyst. Rådet kan også selv innhente tilleggsopplysninger.

Den eller de som er berørt av en sak skal være gjort kjent med at saken blir tatt opp til behandling i rådet og informeres om rådets uttalelse.

Rådets uttalelser er retningsgivende for forståelsen av DNVs profesjonsetiske retningslinjer.