Fondets styre oppnevnes av Den norske veterinærforenings sentralstyre og består av fem medlemmer og tre varamedlemmer. Styremedlemmene oppnevnes slik at tre, henholdsvis to medlemmer oppnevnes annen hvert år. Varamedlemmene oppnevnes for ett år av gangen. Sentralstyret oppnevner leder og nestleder i fondsstyret for ett år av gangen.