Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer, og derav leder eller nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Fondsstyret holder møte så ofte det selv finner nødvendig. Styrets medlemmer har skyss- og kostgodtgjørelse etter det offentlige regulativ.