Det påligger styret å sørge for kunngjøring om når og på hvilken måte søknader om tildeling fra fondet kan sendes inn. Kunngjøring bør skje i Norsk Veterinærtidsskrift nr 1 hvert år med søknadsfrist 1. mars. Etter søknadsfristens utløp holder styret møte og treffer avgjørelse om tildelinger. Fondsstyret bør ha fattet sine avgjørelser innen utgangen av april hvert år. Det forutsettes at alle som får tildelinger fra fondet framsender rapport om anvendelsen av de tildelte midler etter at det prosjekt det ble søkt om tildeling til er avsluttet.