Tvister skal søkes bilagt i DNVs forhandlingsutvalg.

Tvister som ikke løses av underorganer bringes inn for DNVs sentralstyre.

Sentralstyret kan enten megle forlik, eller bringe saken inn for forliks- og voldgiftsretten. Sentralstyret kan etter omstendighetene henvise sakene til de ordinære domstoler.