DNVs forliks- og voldgiftsrett oppnevnes av DNVs sentralstyre for et tidsrom av tre år.

Den består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Komiteens medlemmer kan ikke ha andre sentrale tillitsverv i foreningen. Den velger selv leder og eventuelt sekretær. Komiteens medlemmer kan gjenvelges.

Lederen har ansvar for at det føres protokoll over rettens forhandlinger.

Retten kan kreve assistanse fra DNVs administrasjon for korrespondanse og teknisk bistand forøvrig.

Saker i forliks- og voldgiftsretten avgjøres med alminnelig stemmeflertall.