Voldgiftsrettens leder er ansvarlig for at alle saker som forelegges blir tatt opp til behandling snarest mulig.

Partene skal ha adgang til å uttale seg om saksforholdet og det som den annen part framfører innen den tidsfrist som retten fastsetter.

Partene skal besvare de spørsmål som retten stiller, enten skriftlig eller direkte ved frammøte.

Partene har anledning til å avgi personlig forklaring for retten, og de kan hver oppnevne et medlem av DNV som kan overvære alle rettsmøter fram til dom avsies.

Forliks- og voldgiftsretten fastsetter selv sin forretningsorden. Den kan om nødvendig tilkalle sakkyndig bistand og avhøre vitner. Retten kan på ethvert tidspunkt under sitt arbeid søke å megle forlik mellom partene.

Etter at saken synes tilstrekkelig belyst tar retten den opp til doms. Dette skal ordinært skje senest tre måneder etter at saken ble opptatt til behandling i retten.

Retten er i sin bedømmelse ikke bundet av juridiske bevisregler.

Dommen meddeles sakens parter og DNVs sentralstyre. Den skal begrunnes og inneholde bestemmelse om saksomkostninger. Retten kan idømme bøter på inntil kr. 10 000,-

Bøter kan også ilegges for unødvendig trette og utilbørlig forhaling av saker. De innkomne beløp går til DNVs rettsfond.