Partene som skal ha sak behandlet av forliks- og voldgiftsretten skal på forhånd avgi skriftlig erklæring om at de godtar rettens dom.

Medlem av DNV taper sin medlemsrett dersom vedkommende ikke innenfor den frist som er satt av retten etterkommer dennes dom.

Fristen for innbetaling av bøter og saksomkostninger skal normalt være 4 uker, men DNVs sentralstyre kan innrømme en lengre frist.

Om partene ikke ilegges saksomkostninger dekkes rettens utgifter av DNV, fortrinnsvis fra rettsfondet. Ingen kan ved å melde seg ut av foreningen unndra seg eller forhindre at en sak pådømmes.

Rettens medlemmer og eventuelle parts-representanter får dekket skyssomkostninger etter samme regler som for DNVs tillitsvalgte forøvrig. Medlem av DNV som av forliks- og voldgiftsretten er fradømt medlemskapet kan først opptas i foreningen igjen av sentralstyret etter at rettens uttalelse er innhentet.