Fondet styres av Den norske veterinærforenings sentralstyre. Styret består av president og fire styremedlemmer. Det har fire varamedlemmer. DNVs representantskap velger president, styremedlemmer og varamedlemmer til sentralstyret. Representantskapet sammenkalles av ordføreren med minst en måneds varsel, og avholder ordinært møte annethvert år innen utgangen av november måned.