Styret er beslutningsdyktig når alle medlemmene er til stede. Fondsstyret møter så ofte det selv finner det nødvendig.
Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
Det utbetales ikke honorarer til styret.