Spesialistutdannelsen skal gi kandidatene en bred, relevant og moderne utdannelse som gjør spesialisten i stand til å diagnostisere og behandle til et vidt spekter skader og sykdomstilstander hos hest. Samtidig er utdannelsesløpet krevende, og går over minimum fire år. Det er derfor behov for to typer veiledere:

Hovedveileder

Følger kandidaten fra opptak til siste eksamen er overstått. Hovedveilederen må være nasjonal eller internasjonal spesialist eller tilsvarende. Skal være motivator og støtte kandidaten både faglig og personlig. Hovedveileder kan være en hjelp til å finne gode semesterveiledere, veiledning i journalskriving, sparringspartner før eksamener etc.

Semesterveileder

Skal ha spesiell kompetanse innen fagområdet som er tema for det aktuelle semesteret. Bør ha spesialistutdannelse eller tilsvarende formell kompetanse, men spesiell erfaring innen emnet kan også godtas. Semesterveielederen skal følge kandidaten det aktuelle semesteret og være tilgjengelig for faglige spørsmål, journalgjennomgang, gi anbefalinger om litteratur og være faglig støtte i eksamensforberedelser. Det vil altså være behov for ny fagveileder hvert semester. Første semester har ikke behov for semesterveileder.

Hovedveileder og semesterveileder skal godkjennes av fagutvalget. Frist for innmelding av hovedveileder er 15. september i opptaksåret. Frist for innmelding av semesterveileder er 1. desember og 1. august (for hhv vår- og høstsemesteret). En veileder kan om ønskelig være veileder for mer enn en kandidat.

Praksisplass

Hvert semester (med unntak av første semester) skal ha en praksisperiode på godkjent praksisplass. Kandidaten må søke om godkjennelse av praksissted innen 1. desember og 1. august (for hhv vår- og høstsemesteret). Praksisstedet skal ha spesiell kompetanse innen det aktuelle temaet, og det må sannsynliggjøres at kandidaten får erfaring med et bredt spekter av problemstillinger innen det aktuelle temaet for semesteret ved sin praksis.

Dersom kandidaten har sin faste arbeidsplass på stedet der det søkes om å få godkjent praksis må det begrunnes spesielt hvorfor det skal innvilges. Det oppfordres til å bruke praksisen til å utvide sin erfaring på nye områder innen temaet, også dersom semesterets tema er velkjent for kandidaten.

Presentasjon av valgfritt tema

De nye spesialistkandidatene skal bli et verdifullt tilskudd til norsk veterinærkompetanse, og i løpet av utdannelsen skal kandidaten forberede og presentere et tema etter eget ønske på en nasjonal- eller internasjonal konferanse eller kurs (for eksempel HVFs vår- eller høstkurs, Veterinære fagdager eller andre kurs). Alternativt kan kandidaten skrive en vitenskapelig artikkel (for eksempel en review-artikkel) til Veterinærtidsskriftet eller andre vitenskapelige tidsskrift. Kandidaten velger selv hvilket semester og hvilket tema som skal presenteres.