Den norske veterinærforening

Veterinærforeningen i høring om statsbudsjettet 2020: dag 1

14.10.2019
- Veterinærforeningen anmoder Stortinget om å følge opp sitt vedtak fra 2008 og sørger for finansiering av 20 ekstra studieplasser ved NMBU Veterinærhøgskolen fra høsten 2020, sier president Torill Moseng

Veterinærforeningens president Torill Moseng la frem foreningens synspunkter på statsbudsjettet for 2020 under høringen i Stortingets utdannings- og forskningskomité mandag 14. oktober. To hovedsaker ble belyst.

20 ekstra fullfinansierte studieplasser på NMBU Veterinærhøgskolen

Veterinærforeningen ser med stor tilfredshet at kunnskapsdepartementet og Regjeringen har bevilget de nødvendige midler til det nye veterinærbygget på Ås. Med dette vil Norge være godt rustet til å utdanne veterinærer med høy kompetanse.

Stortinget vedtok i 2008 at studentkapasiteten ved flytting til nytt bygg på Ås skulle økes fra 70 til 90 studenter hvert år, og dette er senere stadfestet i kunnskapsdepartementet

- Det er ikke tilfredsstillende at det ikke er bevilget midler til å utnytte kapasiteten i det nye bygget fra dag én, sier Torill Moseng

Etterspørselen etter veterinærer er stor innen havbruk, i forvaltning, i klinisk praksis og for beredskap mot alvorlig smittsom dyresykdom. Dette er avgjørende for mattrygghet og folkehelse over hele landet.

Halvparten av alle norske veterinærer uteksamineres ved andre europeiske læresteder, men det dekker likevel ikke behovet for veterinærer i Norge.

- Det er alvorlig at de 20 ekstra fullfinansierte studieplassene ikke er inkludert i kunnskapsdepartementets budsjett for 2020, sier Torill Moseng

Behov for forskningsmidler til forskning på sykdommer hos kjæledyr

Utbruddet av alvorlig tarmsykdom hos hund denne høsten har vakt internasjonal oppmerksomhet i veterinære forskermiljøer. Mattilsynet, privatpraktiserende veterinærer, forskere på Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen har jobbet døgnet rundt med kartlegging og håndtering av utbruddet. Utfordringen er at forskningsmidler til sykdommer hos kjæledyr er svært vanskelig å oppdrive.

En tredjedel av norske veterinærer arbeider med kjæledyr og etterspørselen øker. Undervisning om sykdommer hos kjæledyr skal være forskningsbasert på linje med alle andre veterinære fagområder. Programkategoriene i forskningsrådet er ikke godt nok tilpasset denne delen av det veterinærmedisinen.

- Veterinærforeningen oppfordrer Stortinget til å se på mulige tilpasninger i forskningsrådets programkategorier som vil lette tilgangen til forskningsmidler på sykdommer hos kjæledyr, sier Torill Moseng under høringen.

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.