Den norske veterinærforening

Veterinærforeningen i høring om statsbudsjettet 2020: dag 2

15.10.2019
- Veterinærforeningen er svært glade for at det er besluttet å beholde godtgjørelse for klinisk veterinærvakt som øremerket tilskudd. Imidlertid er vi bekymret for at det gjøres kutt i stimuleringsmidlene, sier Torill Moseng

Veterinærforeningens president Torill Moseng la frem foreningens synspunkter på statsbudsjettet for 2020 under høringen i Stortingets næringskomité tirsdag 15. oktober. Tre hovedsaker ble belyst.

Øke stimuleringstilskudd til veterinærdekning

Et reelt kutt på nærmere 15 millioner i stimuleringstilskudd til veterinærdekning er bekymringsverdig. Veterinærforeningen har tidligere regnet ut at stimuleringstilskuddet bør være i størrelsesorden 60 millioner kroner per år, for å gi kommunene forutsigbare rammer når det gjelder å opprettholde veterinærdekning over hele landet. Summen understrekes ytterligere av søknader fra fylkesmennene til stimuleringstilskudd som var på over 60 millioner kroner for 2019.

- Veterinærforeningen anmoder Stortinget om å videreføre stimuleringstilskuddet til veterinærdekning på samme nivå som i 2019 og at kapittel 1142, post 60, i landbruks og matdepartementets budsjett for 2020 økes med 15 millioner kroner, med sikte på ytterligere økning på 15 millioner kroner i 2021, sier Torill Moseng i høringen.

Øke beredskapsmidler til Mattilsynet

Mattilsynet, Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og privatpraktiserende veterinærer har i høst jobbet døgnet rundt med utbruddet av alvorlig tarmsykdom hos hund. Landbruks- og matministeren engasjerte seg direkte i saken og presiserte viktigheten av arbeidet som ble gjort.

Oppklaring av alvorlig dyresykdom kan ikke baseres på dugnadsarbeid og nevnte hendelser synliggjør behovet for økede ressurser til Mattilsynet og til finansiering av den arbeidsinnsatsen som nedlegges fra privatpraktiserende veterinærer.

- Veterinærforeningen mener at særlig Mattilsynet må få økte midler til å håndtere utbruddet av alvorlig smittsomme dyresykdommer. Avbyråkratiserings- og effektivitetsreformens kutt over år må kompenseres for å sikre en god beredskap over hele landet, sier Torill Moseng.

Behov for forskningsmidler til forskning på sykdommer hos kjæledyr

Utbruddet av alvorlig tarmsykdom hos hund har vakt internasjonal oppmerksomhet i veterinære forskermiljøer. Utfordringen er at forskningsmidler til sykdommer hos kjæledyr er svært vanskelig å oppdrive. Programkategoriene i Forskningsrådet er ikke tilstrekkelig tilpasset denne delen av veterinærmedisinen.

- Veterinærforeningen ber om at det settes av 5 millioner kroner i en nyopprettet post under kapittel 1137 som skal benyttes til forskning på kjæledyr, sier Torill Moseng under høringen.

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.