Den norske veterinærforening

Yrkesetisk råd

DNVs yrkesetiske råd er foreningens faste rådgivende organ i forhold som angår yrkesetikk.

DNVs profesjonsetiske retningslinjer skal være retningsgivende både ved behandling av konkrete saker og ved prinsipielle vurderinger i rådet.

Rådet har som oppgave å behandle saker av yrkesetisk art. Rådet skal gjennom sine vurderinger og uttalelser anvise retningslinjer for hva som anses å være god skikk av og blant veterinærer.

Yrkesetisk består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer som velges på representantskapsmøtene.


Saksbehandlingsrutiner
Klager og den klagen gjelder mottar e-post med beskjed om at veterinæren(e) forelegges klagen og får 4 uker fra oversendt e-post på å kommentere de forhold klagen tar opp. Svaret fra veterinæren sendes til klager for ny kommentar innen 2 uker. Begge parter gjøres oppmerksom på at dette er siste mulighet til å kommentere.

Når dokumentene fra begge parter har kommet inn behandles saken i neste møte i YER.