Veterinærforeningen var under Arendalsuka representert ved president Torill Moseng, generalsekretær Marie Modal, fagsjef Ellef Blakstad og kommunikasjonsrådgiver Frauke Becher.

Årets viktigste samtale

Veterinærforeningens arrangement «Er vi godt nok forberedt på neste pandemi», ble godt mottatt.

Espen Nakstad og Line Vold i samtale om forberedelse til neste pandemiVi hadde invitert Line Vold (Folkehelseinstituttet) og Espen Nakstad (Helsedirektoratet) til en samtale om hvordan veterinærer og leger kan jobbe sammen for at vi skal være bedre forberedt neste gang. Samtalen ble ledet på en interessant og entusiastisk måte av Anne Grosvold i kjent stil.

Samtalen foregikk live i Arendal med bortimot 70 tilhørere fysisk til stede (inne og utenfor lokalet) og ble streamet via Facebook der ca. 90 deltok live. I løpet av noen timer hadde nærmere 1000 sett opptaket som fortsatt ligger tilgjengelig på Facebook.

President Torill Moseng innledet sammen med påtroppende president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.

 Torill Moseng innledet under arrangementet under Arendalsuka 2021I dag handler veterinærmedisin mest om å forebygge sykdom, altså forebyggende helsearbeid. De privatpraktiserende veterinærer som er på vakt hele døgnet, året rundt i hele landet, er en helt avgjørende del av Norges 1. linjeberedskap, sa Torill Moseng

Videre sa hun at det er helt avgjørende å jobbe godt og systematisk tverrfaglig for å finne gode løsninger for optimal forebyggende beredskap. I dette arbeidet trenger vi i tillegg til leger og veterinærer, samfunnsvitere, naturvitere, økonomer, jurister for å nevne noen profesjoner. Hun viste til at noen veterinærer og veterinærklinikker bisto flere store sykehus med smittevernutstyr og respiratorer i starten av pandemien. I fremtiden må ikke slik samhandling  være basert på tilfeldigheter. Systemer og infrastruktur må bygges for å kan håndtere slike situasjoner.. I tillegg påpekte Moseng viktigheten av at alle veterinærer i klinisk praksis må defineres som samfunnskritisk personell, også smådyrpraktikerne.

– Pandemien har synliggjort hvor avhengig vi er av forskning og kunnskapsdeling for å finne veien ut av krisen. Det er viktig at vi har gode systemer som fanger opp og varsler om potensielt farlige smittestoffer som kan utvikle smitte hos mennesker, sa Anne-Karin Rime, påtroppende president i Legeforeningen i sin innledning. Hun pekte også på at forskningsinstitusjonene, på tvers av fagdisipliner, må jobbe tettere sammen ikke bare i Norge, men også med utlandet, for å styrke kunnskapsgrunnlaget slik at vi er bedre forberedt neste gang.

Line Vold og Espen Nakstad ble av Anne Grosvold utfordret på spørsmål om én helse, tverrsektoriell samhandling, ressursbehov på smittevernutstyr og medisinsk utstyr og egen vaksineproduksjon i Norge,

Én helse og mer samarbeid på tvers

Én helse, sammenhengen mellom dyrehelse, humanhelse og miljøet har vært høyt på agendaen til de som jobber med det, men har blitt veldig aktualisert med de klimaendringene vi har i dag, der det er stor risiko for at vi kan få flere pandemier forårsaket av smitte fra dyr til mennesker, sa Line Vold under samtalen.

Vold og Nakstad mener begge at samarbeid mellom sektorer og faggrupper er viktig både når det gjelder å håndtere den pågående pandemien og når vi skal forberede oss på en ny pandemi i fremtiden. Særlig pekte de på viktigheten av digitale og fysiske møteplasser på tvers av sektorer.

– Under pandemien har man snakket mer sammen og jobbet mer sammen på tvers av sektorer. Det er en kjennskap til hverandre som ikke var der før og som vil gi oss en bedre beredskap en tid fremover, men skal det være varig må det sementeres mer,sier Espen Nakstad

–Dette er den største tverrsektorielle krisen som Norge har vært i siden 2. verdenskrig. Alle deler av samfunnet er berørt og vi har sett behovet for mer tverrsektoriell planlegging i tillegg til at lovverket må gjøres tydeligere, sa Line Vold.

Begge er sikre på at det vil komme en neste pandemi, og understreker viktigheten av å jobbe med et godt kunnskapsgrunnlag og god beredskap i forkant.

Line Vold avslutter med å rose det norske folk for at de har hatt så stor tillitt til myndighetenes beslutninger og har fulgt de rådene som ble gitt under pandemien. Hun mener det er hovedgrunnen til at Norge som land har kommet seg relativt godt gjennom denne krisen.

Veterinærforeningens lobbyvirksomhet i Arendal

I samtale med Sveinung StenslandI tillegg til å ha et eget arrangement har Veterinærforeningen hatt gode og hyggelige møter med flere politikere som var til stede under Arendalsuka. Med Geir Pollestad (Sp), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Terje Aasland (Ap) var tema veterinærvakt over hele landet, veterinærberedskap og økning av ressurser til Mattilsynet. Veterinærforeningen hadde også samtale med Sveinung Stensland (H) om en egen e-reseptordning for veterinærer. Under møtet med Geir Pollestad fremhevet I samtale med Geir Pollestad under Arendalsuka 2021Veterinærforeningen at man må se på dagens veterinærvaktordning og anbefalte at det opprettes et utvalg som Veterinærforeningen gjerne vil være en del av.

Vi kan si oss godt fornøyd med både arrangement og møter i Arendal hvor vi fremmet viktigheten av veterinær kunnskap og beredskap i hele landet, og at politikere er interesserte og lytter til oss, sier generalsekretær Marie Modal.