Leder Aoife Westgård i Akvaveterinærenes foreningDet er svært bekymringsfullt at dødeligheten fortsetter å øke og at over 100 millioner fisk døde ifjor. Noen gjør det likevel bra og det er disse oppdretterne og lokalitetene som bør premieres med produksjonsvekst. Tildeling av vekst har vist seg å være det kraftigste incentivet myndighetene har for å sikre rask endring og innvasjon, det er nå på tide at dette verktøyet tas ibruk for å sikre fiskens behov, sier Aoife Westgård.

Fiskehelserapporten ble lagt frem tirsdag 12. mars i Bergen av Veterinærinstituttet. I år var Veterinærforeningen med både som medarrangør og bidragsyter.

Rapporten viser en dødelighet på totalt 100,5 millioner laks og 4,9 millioner regnbueørret. Av dette døde 40,1 millioner individer i settefiskfasen, en økning på 4,5 millioner fra 2022, og 65,3 millioner døde i sjøfasen, en økning på 7,3 millioner fra 2022.

Noen får det til

Det er fortsatt relativt store forskjeller mellom ulike lokaliteter. For laks kommer produksjonsområde mellom Karmøy og Sotra (PO3) dårligst ut med 25%, dernest Ryfylket (PO2) med 22%, mens produksjonsområdene Øst-Finnmark (PO13), mellom Svenskegrensen og Jæren (PO1) og mellom Kvaløya og Loppa (PO11) alle har under 10% dødelighet. Det er dessuten store variasjoner innad i hvert enkelt produksjonsområde.

Dette viser at det er et betydelig potensiale for forbedring. Veterinærforeningen mener de som drifter med god fiskehelse og fiskevelferd må premieres med vekst, sier Westgård. Dagens system legger opp til at kontroll med lus prioriteres over fiskevelferden - spillereglene må endres og derfor foreslår vi vekst gjennom velferd, fortsetter Westgård.

Rapporten har for første gang med en oversikt over hovedkategorier av dødsårsaker for oppdrettslaks. Det er oppdrettsselskapene selv som har delt data fra AquaCloud som er næringens felles database.

Dette er svært positivt initiativ fra næringen og vil gi oss nyttig innsikt i dødsårsakene som kan brukes i forebyggende arbeid, sier Westgård

Vi har en fiskeri- og havminister som ser fisken som dyr – et dyr som skal ha det bra. Nå er det på tide at det settes en stopper for den høye dødeligheten og at fiskens helse og velferd settes i fokus. Akvaveterinærenes forening har lenge jobbet med å fremme dryrevelferd for fisk og vi ser frem til å bidra i arbeidet med ny havbruksmelding .

Det er på tide å sette fisken i førersetet for videre utvikling av næringen- vekst gjennom velferd!

Lenke til Fiskehelserapporten 2023

Lenke til opptak og presentasjoner fra lansering av Fiskehelserapporten 2023

Se også mediaoppslag:

Les kronikken til styret i AVF: Fisk er dyr

Se Hanna Bjerke bli intervjuet om Fiskehelserapporten på Dagsrevyen 12. mars