Fiskehelserapporten ble i dag lagt frem av Veterinærinstituttet via live streaming fra Bergen. Den viser at dødeligheten på matfisken i gjennomsnitt er på 15,5 %, hvilket utgjorde 54 millioner individer og noe som er høyere enn i 2020 og 2019. Den store dødeligheten i 2019 kunne delvis forklares med algekatastrofen i Nordland og Troms, men ingen slike enkelthendelser kan forklare den høye dødeligheten i 2021.

Det er fortsatt relativt store forskjeller mellom ulike lokaliteter. Dette viser at det er potensiale for forbedring og Veterinærforeningen mener de som får ned dødeligheten må premieres.

Antall meldinger om dårlig fiskevelferd til Mattilsynet er fortsatt høy, både for settefisk og matfisk, og skader i forbindelse med medikamentfri avlusning er nok en gang hyppigste årsaken til redusert velferd.

Det er også bekymringsverdig at det fullstendig mangler kontroll på dødelighet blant rensefisken, der bortimot all rensefisk, som settes ut i merdene (i overkant av 40 millioner), dør.

Vel så bekymringsfullt er at sykdomsfrekvensen heller ikke går ned, men faktisk er økende for flere sykdommer, både meldepliktige og ikke meldepliktige. Ikke siden epidemien i 1989-92, er det registrert så mange lokaliteter med ILA smitte som i 2021

Veterinærforeningen har lenge ment at dødelighet og fiskevelferd må inn som kriterier for fastsettelse av produksjonsvekst. Det holder ikke å bare vurdere lakselus. Tiden er overmoden for at Nærings- og fiskeridepartementet tar grep og innfører nye kriterier som gjør havbruk til en bærekraftig næring, sier president Bjørnar W. Jakobsen i Veterinærforeningen.

Lenke til Fiskehelserapporten 2021