Generalforsamlingen skal:

 • Godkjenne innkalling og saksliste
 • Velge møteleder
 • Behandle styrets årsmelding og regnskap for foregående år.
 • Behandle styrets forslag til revidert budsjett for inneværende år og forslag til budsjett for påfølgende år.
 • Fremme forslag til endringer i vedtektene overfor DNVs Representantskapsmøte jf §8.
 • Forslag til endringer i vedtektene må være fremlagt senest 4 uker før generalforsamlingen.
 • Behandle forslag til endringer i måldokument/politisk plattform.
 • Vedta nytt arbeidsprogram.
 • Ta beslutninger i andre saker som er satt på dagsorden.
 • Velge leder og nestleder, 3 styremedlemmer og 3 vararepresentanter.
 • Velge en representant fra styret (i tillegg til leder) som utsendinger til DNVs representantskap, slik at en student ved NMBU og en student ved et utenlandsk lærested blir valgt.
 • Velge valgkomité bestående av 1 leder, 2 medlemmer og 1 vara. Hvorav én representant skal være fra styret i NMBU klubb Oslo/avtroppende styrerepresentant fra NMBU og én representant skal være fra avtroppende styre i utland. En representant fra avtroppende styre er valgfri.
 • Fastsette dato og sted for neste generalforsamling.

 

Før årsmøtet (generalforsamlingen) vil det arrangeres foredrag. Oppdatering om dette følger snarlig.

Lenke til Zoom ligger i kurskalenderen.