Veterinærinstituttet overvåker antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler på oppdrag fra Mattilsynet og utgir en årlig rapport. Sammen med NORM-rapporten gir den en oversikt over antibiotikaresistens og antibiotikabruken på mennesker og dyr i Norge.

NORM-VET rapporten 2020 viser at prøver av kylling og kalkun har lav forekomst av resistente bakterier, noe som bekrefter at tiltakene som ble iverksatt i fjørfenæringen med bl.a. utfasing av Narasin fra 2016, har vært vellykket. Videre viser rapporten en ytterligere nedgang i antibiotikabruk hos produksjonsdyr.

Målet er mer enn overoppfylt

I den nasjonale strategien var målet å redusere antibiotikabruken med 10 % for matproduserende dyr og 30 % hos kjæledyr innen 2020. Nedgangen fra 2013-2020 har vært langt mer enn målet i den nasjonale strategien. For matproduserende dyr har nedgangen vært 23 % og for kjæledyr 32 %. Hos oppdrettsfisk har nedgangen vært på over 99 % siden 1997, som er resultat av at det satses mye på forebygging, fiskevelferd og bruk av vaksiner.

Både bonde, oppdretter og veterinærer jobber hele tiden med å bedre norsk dyrehelse, dyrevelferd og beredskapen mot smittsomme sykdommer, og dette gjenspeiles i et svært lavt antibiotikabruk til dyr i Norge.

Antibiotikaresistens er en av de alvorligste truslene menneskeheten står ovenfor og derfor er det viktig med god oversikt over forekomst av antibiotikaresistens i Norge.

Jeg blir stolt over at veterinærer i Norge bidrar til riktig antibiotikabruk og til å redusere bruken til dyr, noe som hjelper til å holde antibiotikaresistens på et så lavt nivå som mulig. Dette er viktig både for dyre- og folkehelsen, sier konstituert president Bjørnar W. Jakobsen

Du kan lese hele rapporten her