Antibiotikaresistens er en av de største truslene verden står overfor med tanke på dyre- og folkehelse. Derfor er det gledelig å se at det fortsatt er lavt forbruk av antibiotika i Norge. Jeg er stolt over den gode innsatsen til alle veterinærer i Norge med å redusere bruken av antibiotika til dyr, og det gode overvåkningsarbeidet til Veterinærinstituttet og Mattilsynet, sier president Bjørnar W. Jakobsen i Veterinærforeningen.

Veterinærinstituttet overvåker antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler på oppdrag fra Mattilsynet og utgir en årlig rapport. Sammen med NORM-rapporten gir den en oversikt over antibiotikaresistens og antibiotikabruken på mennesker og dyr i Norge. Lavt antibiotikaforbruk hos dyr har stor betydning for å holde resistensutvikling lavt i hele samfunnet, noe som også er positivt for mennesker.


Målet er for lengst nådd


Målet i den nasjonale strategien var å redusere antibiotikabruken med 10 % for matproduserende dyr innen 2021 er for lengst nådd. Det har siden 2013 vært en reduksjon i forbruket på 25 % for matproduserende dyr i perioden 2013-2021. Siden utfasing av Narasin som fôrtilsetningsmiddel har behandling av fjørfe med antibiotika vært lav, og i 2021 har det ikke vært noe bruk av antibiotika på slaktekylling.

For kjæledyr var reduksjonen på 29 % i perioden 2013-2021, mens målet var 30 % reduksjon. Etter 2019 har det vært en liten økning av forbruk til kjæledyr. Det kan skyldes en økning i antall kjæledyr i Norge. 

Hos oppdrettsfisk har nedgangen vært på over 99 % siden 1987 da forbruket var på sitt høyeste. Dette er resultat av at det satses mye på forebygging, fiskevelferd og bruk av vaksiner.

Nedgangen skyldes svært god innsats fra veterinærer, næringen, dyreeiere og forvaltning, men det må fortsatt jobbes kontinuerlig med å holde på denne gode situasjonen vi har i Norge.

Lenke til NORM-VET rapporten