Vi takker for at så mange har besvart spørreundersøkelsen som ble sendt ut i forrige uke. Av de som svarte var det over 80% som inseminerer på hverdag og helg, og insemineringen utgjør en betydelig andel av inntekten til mange veterinærer. Svarene viser også at veterinærene opplever stor usikkerhet rundt det økonomiske utfallet den nye løsningen gir for den enkelte, og majoriteten ønsket at vi forsøker å forhandle frem en lengre overgangsperiode. Svarene gir oss et godt grunnlag i videre forhandlinger med Geno for å finne en løsning som alle parter kan leve med.

Veterinærforeningen har gjentatte ganger etterspurt tallmateriale fra Geno for å se på de konkrete konsekvensene av den nye ordningen. I siste møte med Geno fikk vi en sammenlikning av kilometerberegningen ved kjøring til semin i ny og gammel ordning hos ti av testpersonene. Dette ga noe mer informasjon, men vi har foreløpig ikke fått sammenlikning av kronebeløp i de to ordningene. Geno hevder at den nye ordningen gir veterinærene like mye betalt når det tas hensyn til sesongvariasjoner, forutsatt at de tidligere var plassert i riktig sone.

Geno mener at en slik innsikt som vi ber om ikke vil bidra til en felles forståelse for de elementene som ligger til grunn for utbetaling i ny ordning. Veterinærforeningen har gjentatt ønske om utsettelse av innføring av ny ordning, men Geno har senest i sitt styremøte 29. oktober besluttet at de ikke vil utsette oppstart ytterligere. Den nye ordningen trer derfor i kraft fra 1. november 2020. Geno erkjenner at det nye systemet vil slå negativt ut for mange i den sesongen vi nå går inn i. Vi vil derfor inntil videre oppfordre våre medlemmer til å beregne eventuelle negative utslag ved sammenfallende sykebesøk på kjøreruten og fakturere produsentene for dette særskilt.

Veterinærforeningen har søkt ekstern juridisk hjelp i forbindelse med vurdering av gjeldende avtaleverk og forskrifter. Hovedavtalen mellom Geno og Veterinærforeningen og de individuelle avtalene (“dunkavtalene”) tar utgangspunkt i at veterinæren er næringsutøver. Prinsippet som legges til grunn i forskriftene som regulerer tilskudd til skyssrefusjon for veterinære reiser og semin, er at veterinærer skal få betalt for faktisk kjørte kilometere. Endringene som Geno har gjort i forbindelse med innføring av det nye digitale systemet for skyssrefusjon, er ikke i strid med dette prinsippet. Veterinærforeningen har i prosessen med ny beregning, vært enig i prinsippet om at det er faktisk kjørte kilometer som skal honoreres, og at den gamle soneordningen skal utfases. Det forholdet at hele reisen skal kategoriseres som sykebesøk ved sammenfall er imidlertid ikke regulert i bakenforliggende forskrifter. Vi har også forutsatt å få innsyn i reelle tall for hvordan dette vil slå ut for våre medlemmer, før ny ordning blir innført. Geno har hittil ikke villet gi oss slikt innsyn. Det er foreløpig ikke grunnlag for å karakterisere dette som avtalebrudd, så vi ber veterinærer som inseminerer om å følge opp sine avtaleforpliktelser inntil videre. En eventuell oppsigelse av den enkeltes avtale med Geno må forholde seg til oppsigelsestiden på tre måneder i disse avtalene.

Vår spørreundersøkelse viser også tydelig at informasjonen rundt innføring av det nye systemet ikke har vært tilstrekkelig og dette ønsker vi å forbedre i dialog med Geno. Vi er invitert til et dialogmøte for å finne løsninger for den videre kommunikasjon. Vi har også bedt om et møte for å ta opp medlemmenes innspill til mulige endringer. Veterinærforeningen vil fortløpende holde sine medlemmer oppdatert om framdriften i saken.