Her kommer et utvalg av Veterinærforeningens innspill til høringen.

  • Veterinærforeningen støtter mindretallets forslag om videreføring av dagens bestemmelse hvor institusjonene selv kan bestemme om de skal ha ekstern styreleder og ansatt rektor eller valgt rektor som styrets leder.
  • Veterinærforeningen støtter lovutvalgets forslag om å videreføre gjeldende rett når det gjelder eiendomsforvaltning, og at de institusjonene som ønsker å forvalte egne bygg og anlegg skal ha anledning til det.
  • Veterinærforeningen støtter ikke forslaget om at tilleggspoeng til det underrepresenterte kjønn fjernes. Selv om bruk av tilleggspoeng for kjønn er omdiskutert mener vi likevel at den negative konsekvensen av svært skjev kjønnsfordeling (over 80%) i enkelte yrkesgrupper, slik som veterinæryrket, er mer alvorlig.
  • Veterinærforeningen foreslår at det i opptaksforskriften åpnes for intervju som en valgfri del av opptaksvurderingen og rangeringen for alle utdanninger, ikke bare for lærerutdanningen.
  • Veterinærforeningen støtter ikke forslaget om å endre mastergradsforskriften slik at opprettelse av femårige integrerte mastergrader må begrunnes særlig i det enkelte tilfelle. Veterinærstudiet er et helhetlig studium på fem og et halvt år som ikke kan deles opp i bachelor og 2-årig master.

Lenke til hele høringsuttalelsen