Distriktsnæringsutvalget har utredet næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet har handlet om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er, og å synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. 

Veterinærforeningen valgte å sende inn et eget innspill til høringen siden vi har en stor andel av våre medlemmer i tynt befolkede områder i distrikts-Norge.

Mange veterinærer er selvstendig næringsdrivende stordyrpraktikere eller arbeider i små dyreklinikker. Den lokale dyreklinikken er et viktig næringstilbud på små tettsteder og viktig for å ha døgnkontiuerlig veterinær tilstedeværelse som er en forutsetning for animalsk matproduksjon over hele landet. I flere distrikter er det vanskelig å rekruttere et tilstrekkelig antall veterinærer til å få dekket veterinærvakten.

Veterinærforeningen støtter utvalgets forslag om å gjennomføre en nasjonal flyttemotivundersøkelse for å skaffe oppdatert og nødvendig kunnskap om hva som skal til for å motivere unge i valg av bosted.
Vi mener også at ordninger med stimulerende tiltak må være forutsigbare fra år til år og at allerede eksisterende tiltak som kun gjelder for noen få områder, kan utvides til å gjelde flere områder. Eksempler er redusert arbeidsgiveravgift og ordninger knyttet til gunstig nedbetalingsordninger for studielån bør kunne vurderes i flere områder. Innføring av minstefradrag for enkeltpersonforetak er også et tiltak som vil bidra til å gjøre det mer attraktivt å etablere næringsvirksomhet i distriktene.

Lenke til hele høringsuttalelsen