Alle medlemmer av DNV-N innkalles herved til årsmøte og styrevalg.

Arrangementet er åpent for alle medlemmer og arrangeres fysisk og på Zoom

Årsmøtet er utvalgenes/foreningenes øverste organ. Årsmøtet holdes minst annet hvert år. Årsmøtet er vedtaksført når det er innkalt slik det er bestemt i denne paragrafen. Utvalgenes/foreningenes medlemmer har møte-, tale- og stemmerett.

Årsmøtet skal

a) godkjenne innkalling og saksliste

b) velge møteleder. Møteleder kan ikke være medlem av styret

c) behandle styrets årsmeldinger vedrørende økonomi og aktiviteter siden forrige årsmøtet

d) behandle og fastsette aktivitetsplan framlagt av styret fram til neste ordinære årsmøte

e) behandle innkomne saker og saker som styret legger fram

f) velge styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret

g) velge valgkomité

h) velge desisor

 

Vedlegg: Kommer.

Årsberetning

Regnskap

Innstilling fra valgkomiteen

Dersom du ønske å melde inn en sak til årsmøtet, send den til ct@vetnett.no, innen 14 dager før Årsmøtet.