16. mai ble Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag enige med staten om en jordbruksavtale for 2025. I Jordbruksavtalen forhandles også tilskudd til veterinærreiser.  

President David PerssonTilskudd til veterinærreiser har som formål å jevne ut utgifter koblet til geografiske ulikheter i produksjonskostnader og inntektsmuligheter. Målgruppen er produsenter som benytter seg av veterinærtjenester til husdyr. Tilskuddet utbetales per reise, og er direkte relatert til reisekostnadene som veterinæren har. Landbruket er helt avhengig av tilgang på veterinærer, og reisetilskuddet er et viktig bidrag til å sikre landbrukspolitikkens overordnede mål om god dyrehelse, dyrevelferd, trygg mat og landbruk over hele landet, sier president David Persson. 

Følgende endringer vil gjelde fra 01.01.25:

  • Økt båtsats for privat skyssbåt fra 59 til 107 kroner per km.
  • Økt tilskuddstak ved bruk av kommersiell transporttjeneste fra 110 til 230 kroner per km.
  • Økt tilskuddstak for fakturerte oppstarts- og ventetidskostnader per reise ved bruk av kommersiell transporttjeneste fra 2000 til 4 000 kroner.
  • Økt sats for reise- og ventetidstilskudd per time ved bruk av kommersiell transporttjeneste fra 450 til 750 kroner.
  • Økt ordinær sats fra 19,37 til 20,15 kroner per kjørte kilometer med egen bil.
  • 25 % høyere satser for reise utført under vakt.
  • Krav om bruk av nærmeste veterinær på dagtid fjernes.

Veterinærforeningen er ikke forhandlingspart i landbruksoppgjøret, men har i forkant av forhandlingene spilt inn viktigheten av økt tilskudd til veterinære reiser til Bondelaget og Norges bonde- og småbrukarlag. Store reiseavstander for veterinærene ved utrykning til syke dyr, utgjør mange steder en vesentlig kostnad for bøndene. Økt støtte til veterinærenes reisekostnader er derfor avgjørende for at bøndene har råd til å tilkalle hjelp til syke dyr så de slipper å lide.

Trond BrasethVeterinærforeningen har sittet i en arbeidsgruppe som har arbeidet med en revurdering av skyssrefusjonsordningen. Denne er en viktig årsak til at takst på bruk av båt og ventetillegg er økt betraktelig, samt 25 prosent økning i reise utført under vakt, som er et godt stykke på vei mot en 50 prosent økning som vi egentlig ba om. Vi har hatt en formidabel og helt nødvendig økning de siste årene i skyssrefusjonstakstene og det er takket være iherdig innsats fra tillitsvalgte i Veterinærforeningen, sier Trond Braseth, leder i Produksjonsdyrveterinærers forening.

 

Marianne Barstad Melle foran praksisbilen sinVi er svært glade for en betydelig økning i honorering av reise- og ventetid ved båtskyss, og en 25 prosent økning i skyssrefusjon utenom ordinær arbeidstid. Dette viser at partene anerkjenner behovet for gode veterinærtjenester, og at samarbeid nytter. Vi skal fortsatt jobbe videre med å se på muligheter for å få senket skyssrefusjonsgrensen fra 40 til 30 km, som vi også ba om, spesielt på reiser med bare ett besøk, og de er det mange av, sier Marianne Barstad Melle, styremedlem i Veterinærforeningens forhandlingsutvalg for næringsdrivende.

Mange av Veterinærforeningens innspill i møtet med Bondelaget og Norges bonde- og småbrukarlag har blitt tatt til følge i årets oppgjør, og vi er glade for det gode samarbeidet vi har. Dette er viktige møter for våre medlemmer og deres kontingent bidrar til at vi kan forberede og avholde slike møter. Økningene i skyssrefusjonsordningen kommer alle produksjonsdyrveterinærer til gode, også de kollegene som ikke er medlem, og vi oppfordrer derfor alle som ikke er medlem om å melde seg inn i foreningen.

Lenke til landbrukets krav

Lenke til statens tilbud

Lenke til sluttprotokollen