I arbeidet har Veterinærforeningen, Norges Bondelag, Norges bonde- og småbrukarlag, Geno og Landbruksdepartementet sittet i en referansegruppe som har kommet med innspill til rapporten underveis.

Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag å se på

  • om «nærmeste veterinærregelen» skulle fjernes,
  • om 40 km grensen for skyssrefusjon skulle utvides
  • om embryo skulle tas inn i skyssrefsjonsordningen.

I rapporten anbefaler Landbruksdirektoratet at nærmeste veterinær-regelen fjernes, at skyssrefsjonsgrensen ikke endres, og at embroy tas inn.

Veterinærforeningen er svært glad for denne anbefalingen som vil gjøre det enklere for både søker og utbetaler av tilskuddet. Vi håper at Landbruks- og matdeparetmentet lytter til anbefalingen og endrer dette i nytt regelverk, sier organisasjons og forhandlingssjef Christian Tengs.

Det er godt at det ikke anbefales å utvide skyssrefusjonsgrensen, da det kan få uforutsigbare konsekvenser for husdyrprodusenter og veterinærtilgang. Dette har vi advart mot. Vi er samtidig glade for at nærmeste veterinær-regelen anbefales fjernet.

«Da slipper veterinærene å være usikre på om de har fylt ut tilskuddssøknaden i tråd med regelverket og statsforvalteren slipper å bruke store ressurser på oppfølging av en regel som kan være nærmest umulig å kontrollere», skriver Landbruksdirektoratet i sin anbefaling til Landbruks- og matdepartementet.

Lenke til hele rapporten om veterinærreiser fra Landbruksdirektroratet