Mattilsynet har oversendt utredning om ID-merking av hunder til Landbruks- og matdepartementet med en tydelig anbefaling om at ID-merking og registrering gjøres obligatorisk for alle hunder med hjemmel i matloven, dyrevelferdsloven og eventuelt hundeloven.

Mattilsynet sier at staten kan opprette et nytt offentlig hunderegister for formålet eller bestemme at hundeeiere kan oppfylle kravet til registrering i private registre. Mattilsynet anbefaler en ordning med godkjenning av privat register som tilfredsstiller visse kriterier og at DyreID allerede tilfredsstiller slike kriterier. Mattilsynet legger vekt på at DyreID har utviklet gode rutiner for å håndtere opplysninger og samarbeider med både norske og utenlandske organisasjoner. DyreID har også etablert et klart vilkår om at hundene skal merkes med microchip etter ISO-standardene.

Mattilsynet ønsker også at det innføres eget krav om merking og registrering av hunder i forbindelse med avl. Dette vil bli nærmere beskrevet i forslaget til forskrift om avl av hund som Mattilsynet også jobber med.

Veterinærforeningen har jobbet for obligatorisk ID-merking over flere år og er svært fornøyd med Mattilsynets utredning der flere av Veterinærforeningens anbefalinger er tatt inn. Nå håper vi landbruksministeren prioriterer arbeidet med å få inn obligatorisk ID-merking av hund i lovverket, sier president Bjørnar W. Jakobsen.

Du kan lese hele utredningen til Mattilsynet via lenken til Mattilsynets nettsider.