Dette er endret:

  • Avsnittene fra vedleggene er plassert inn i veilederen der hvor de naturlig hører hjemme.
  • Det er laget passende overskrifter og skrivefeil er rettet.
  • Stikkord er gjort om til setninger.
  • Det er tatt inn en henvisning til den bestemmelsen i forskriften vi veileder om.

Den faglige tilnærmingen og ordlyden i avsnittene er ikke endret.

På bakgrunn av innspill fra Norsvin er det tatt inn en ny setning om at halebiting kan ha andre årsaker enn mangel på aktivitets- og rotemateriale.  

Lenke til veilederen