Det ble i løpet av 2023 påvist ringorm i 16 besetninger i Trøndelag og utbruddet av høypatogen aviær influensa blant måkefugler i Troms og Finnmark resulterte i svært høy dødelighet blant krykjer.

Det ble også påvist fugleinfluensa i ett kommunalt fjørfehold i Møre og Romsdal og i to hobbyfjørfehold i Vestland og Troms og Finnmark.

Veterinærforeningen er svært glad for det gode arbeidet som legges ned i kontinuerlig overvåkning og forebygging av sykdom. En spesiell takk til alle veterinærer, i alle ledd av husdyrnæringen og i forvaltningen, som bidrar til at norsk landdyrhelse fortsatt er i verdenstoppen. I tillegg viser håndteringen av både utbrudd av høypatogen aviær influensa og ringorm i 2023 hvor viktig det er med tilstrekkelig tilgang på veterinærtjenester i hele landet. Denne samfunnsberedskapen er avgjørende for å få kontroll på slike situasjoner, og vi forventer at regjeringen setter av nok ressurser slik at denne beredskapen kan opprettholdes sier president David Persson i Veterinærforeningen.


Den gode helsestatusen i Norge er ikke en selvfølge og er et resultat av det gode samarbeidet mellom næringen, kunnskapsinstitusjoner og forvaltningen.

Jeg er svært glad for at Norge har så gode overvåkningsprogrammer for smittsomme sykdommer, men den passive overvåkningen av de privatpraktiserende veterinærene er vel så viktig for å opprettholde den gode dyrehelsen i Norge. Oppdagelsen av utbruddet av afrikansk svinepest i Sverige er et godt eksempel på hvor viktig den passive overvåkningen er, sier Line Mørch, veterinær og styremedlem i Produksjonsdyrveterinærers forening og i referansegruppen for Dyrehelserapporten.

God dyrehelse gir bedre dyrevelferd og bedre økonomisk avkastning for bonden, i tillegg til at unødvendige klimautslipp reduseres. For samfunnet er det derfor både lønnsomt og bærekraftig med friske dyr.

Biosikkerhet

Nytt i årets rapport er et kapittel om biosikkerhet. Biosikkerhet omhandler tiltak og strategier for å beskytte helse hos mennesker, dyr og planter samt ivareta miljøet. Globale endringer som økt internasjonal handel, reiseaktivitet og bruk av bioteknologi har økt behovet for god biosikkerhet. Samlet sett er biosikkerhet avgjørende for å opprettholde en sunn husdyrpopulasjon og matproduksjon, noe som igjen reduserer behovet for antibiotika og øker lønnsomheten i næringen. 

I tillegg er det også tatt inn noe om soppmiddelresistens som har blitt et økende problem verden over og noe WHO er svært bekymret for.

Lenke til Dyrehelserapporten 2023