Veterinærforeningen er svært glad for det gode arbeidet som legges ned i kontinuerlig overvåkning og forebygging som gjør at norsk landdyrhelse fortsatt er i verdenstoppen. Jeg vil takke veterinærene som er helt sentrale i dette arbeidet. Flere mistanker om listeførte sykdommer i 2022 enn tidligere år, viser hvor viktig det er med tilgang på veterinærtjenester i hele landet, hele døgnet for å kunne opprettholde den gode dyrehelsen og beredskapen også i fremtiden, sier president Bente Akselsen i Veterinærforeningen.

God dyrehelse gir bedre dyrevelferd og bedre økonomisk avkastning for bonden, i tillegg til at unødvendige klimautslipp reduseres. For samfunnet er det derfor både lønnsomt og bærekraftig med friske dyr.

Den målrettede forebyggingen og overvåkningen, i tillegg til den gode samhandlingen mellom husdyrnæringen, praktiserende veterinærer, myndigheter, forskningsinstitusjoner og forvaltningsstøtteinstitusjoner over flere år, har bidratt til å holde på den gode landdyrehelsen i Norge.

Dyrevelferd

God dyrehelse og velferd henger sammen. Det er derfor svært positivt at Veterinærinstituttet i denne rapporten har et eget avsnitt om dyrevelferd under hvert dyreslag med Veterinærinstituttets innspill til stortingsmeldingen om dyrevelferd. Veterinærforeningen stiller seg bak disse og mener dette er viktige innspill til regjeringens arbeid. Særlig mener Veterinærforeningen at sunn avl er avgjørende for god dyrevelferd på alle dyrearter og er spesielt opptatt av det blir et økende fokus på sunn avl av rasehunder. Obligatorisk ID-merking er nødvendig for å arbeide målrettet med dette.

Godt smittevern er viktig

Selv om vi har god landdyrehelse i Norge, skal vi ikke hvile på laurbærene. Truslene er der. Mange land i Europa og resten av verden sliter med utbrudd av smittsomme sykdommer som ikke bare får alvorlige konsekvenser for dyrevelferden, men også store økonomiske konsekvenser. Pandemien viste oss også hvor alvorlige konsekvenser det kan ha når sykdommer smitter fra dyr til mennesker.

Godt smittevern er den mest effektive måten å forebygge spredning av dyresykdommer på. I norsk landbruk er det generelt gode systemer for smittevern og veterinærer og andre som kommer i kontakt med dyr har gode rutiner for håndhygiene, rengjøring av utstyr, klær og støvler mellom besøk på ulike gårder.

Datagrunnlag og rapportering

Gode data er en vesentlig forutsetning for god beredskap. Veterinærforeningen oppfordrer alle sine medlemmer i klinisk praksis om å følge krav om innrapportering av data om både sykdommer og legemiddelbruk. Det er problematisk at stadig flere veterinærer og klinikker i smådyrpraksis sender prøver (gjelder kun ikke-listeførte sykdommer) til laboratorier i utlandet, da dette medfører at viktige data blir utilgjengelige for Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Veterinærforeningen  vil oppfordre til at man ser på mulighetene for at data fra disse kan komme inn i statistikken.

Lenke til dyrehelserapporten 2022