Helene Seljenes Dalum, veterinær og stipendiat ved Universitetet i Oslo, skal gjennom sitt doktorgradsprosjekt, NORVET, kartlegge arbeidstilfredshet, psykososiale arbeidsmiljø, forekomst av depresjon, angst og selvmordsadferd, samt hjelpsøkingsadferd blant veterinærer i Norge. Økt kunnskap om dette skal bidra til forebyggende helsearbeid for veterinærer i Norge.

Forskning viser at selvmord er vanligere blant veterinærer enn andre yrkesgrupper. En norske studie fra 2005, der man så på selvmordsraten i ulike yrkesgrupper i perioden 1960-2000, viste at veterinærer hadde høyest selvmordsrate. Årsaker til dette ble ikke undersøkt videre, men det er dette Helene Seljenes Dalum vil finne ut av. Hvorfor er det så høy selvmordsrate blant veterinærer? Årsakene er sammensatt. Veterinærer har ofte en jobb med høyt arbeidspress kombinert med at man jobber mye alene, har mange økonomiske bekymringer, det er mye følelser involvert i arbeidet, det handler ofte om liv og død og de har tilgang og kjennskap til legemidler. Veterinæren står ofte alene når det skal tas store beslutninger og mange er selvstendig næringsdrivende. Det betyr at de ikke har en arbeidsgiver som er ansvarlig for et godt arbeidsforhold.

Jeg er veldig glad for at prosjektet endelig er finansiert, og at vi kan sette i gang. Det finnes ingen tidligere kartlegginger av arbeid, trivsel og mental helse blant norske veterinærer, og prosjektet vil derfor skaffe ny kunnskap om dette. Hvis vi ønsker endringer i arbeidssituasjonen for veterinærene, må vi ha et faktagrunnlag å diskutere dette på. Våre resultater kan derfor bidra til diskusjoner rundt veterinærutdanningen, behov for oppfølging som nyutdannede veterinærer (f.eks. turnus/mentorordning), forebyggende tiltak på arbeidsplassene, relevant etterutdanning eller hvordan veterinærvakten er organisert. Studien vil også danne grunnlag for eventuelt oppfølgende studier over tid, sier Helene Seljenes Dalum, stipendiat ved Universitetet i Oslo.

Veterinærforeningen er involvert i prosjektet gjennom en brukergruppe som består av representanter fra studentforeningen, pensjonistforeningen og hver av de fem særforeningene. De har kommet med innspill til blant annet spørreskjemaet som nå er sendt ut, forskningsspørsmålene og på hvilken måte resultatene skal kunne brukes i praksis.

Veterinærforeningen er opptatt av medlemmenes helse. God mental balanse er avgjørende for å fungere og ha det godt, både som menneske og som utøvende veterinær. Veterinærforeningen jobber både nasjonalt og internasjonalt med veterinærers helse og i tillegg for gode arbeidsforhold for veterinærer. I 2008 opprettet vi kollegahjelpen som tilbyr en samtalepartner til våre veterinærkolleger. Smådyrveterinærers forening har utarbeidet en rammeplan for psykisk helse og studentforeningen, DNV-S, har avholdt flere seminarer for å skape oppmerksomhet og åpenhet rundt temaet. Forskningsarbeidet til Helene Seljenes Dalum kan gi kunnskap om hvordan vi kan forebygge nedsatt psykisk helse hos veterinærer. Jeg oppfordrer derfor alle om å svare på undersøkelsen som er sendt ut, sier president Torill Moseng i Veterinærforeningen.

NORVET-skjemaet ser slik ut og er sendt til alle autoriserte veterinærer. Svarfrist er 10. desember.

NORVET-skjemaet