Helt sentralt for den gode dyrehelsen og -velferd i norsk husdyrproduksjon, står den døgnkontinuerlige tilstedeværelsen av praktiserende veterinærer over hele landet. Sammen med et konstruktivt og tillitsbasert samarbeid mellom næringen og myndighetene har dette vært viktige suksesskriterier for den gode dyrehelsen og -velferden i Norge, sa Torill Moseng, president i Veterinærforeningen, under overrekkelsen i dag.

Veterinærforeningen mener at det forebyggende arbeidet må stå sentralt i den nasjonale dyrehelsestrategien. Spesielt viktig er forskriftsfestede og regelmessige veterinærbesøk i alle besetninger, slik vi har påpekt gjentatte ganger.

God veterinærdekning hele døgnet, i hele landet er en forutsetning for å kunne opprettholde den gode norske dyrehelsen. Til dette trenger vi forutsigbare og øremerkede stimuleringstilskudd til næringsfattige områder i tillegg til regionale vikarordninger som kan bidra til at unge veterinærer rekrutteres til alle områder i landet.

Digitalisering i landbruket er også et viktig verktøy for å sikre og videreutvikle den norske husdyrhelsen. Det samles inn data fra sensorer som kan bidra til å forebygge, stille rett diagnose eller vurdere behandling eller tiltak. Det er veterinærenes kompetanse som utgjør beslutningsgrunnlaget for andre aktører – og dette eierskapet må anerkjennes i arbeidet med dataflyten i norsk landbruk.

Veterinærforeningen ser frem til å følge departementets prosess fremover og håper strategidokumentet vil bidra til å videreutvikle den gode norske dyrehelsen.

Lenke til Mattilsynets pressemelding om overrekkelsen.

Lenke til den nye nasjonale dyrehelsestrategien.