Ny hovedavtale ble signert i desember 2021 og skal bidra til best mulig veterinærdekning med høyt servicenivå og tilgjengelighet 365 dager i året.

Veterinærforeningen har brukt store ressurser på den omfattende revisjonen av avtalene om semintjenester og vi har forventninger til at modellen som nå er under utprøving vil fungere etter hensikten.

Vi vil oppfordre medlemmene våre til å sette seg inn i Geno’s personvernerklæring som forklarer hvilke opplysninger Geno samler inn for å kunne beregne og utbetale riktig godtgjørelse. 

De nye avtalene 
Ny hovedavtale

Legg særlig merke til følgende endringer:

  • Inseminasjonsoppdrag hos eierinseminører avtales direkte mellom veterinæren og eierinseminøren. Veterinær kan hos disse tilleggsfakturere utover ordinær honorering fra Geno på helg og helligdag. Ferieavløsing skal avtales tidligst mulig, minimum en måned før.
  • Alle helse- og seminbesøk må registreres både når de er innenfor og utenfor refusjonssonen. Reiser må registreres på rett dag. Hvis man har flere reiser på samme dag, må man rapportere den enkelte reise hver for seg.

Lenke til ny hovedavtale (krever pålogging)

Ny «dunkavtale»/beholderavtale

Beholderavtalen opphører hvis veterinæren slutter i praksis eller mister autorisasjon. Etter fylte 70 år inngås avtale for ett år om gangen

Lenke til ny beholderavtale (krever pålogging)

Nye takster

Legg særlig merke til følgende endringer:

  • Bomtur honoreres på lik linje med inseminasjon. (Tidligere er ikke bomtur honorert ut over kilometergodtgjørelse.)
  • Båtreiser har fått økt sats, men modellen er ikke ferdig forhandlet. Tanken er at taksten bør reflektere tidsbruk, ikke fast sats.
  • Økt sats for honorering der det ikke er godt nok tilrettelagt for inseminasjon når veterinæren ankommer gården

Lenke til nye takster (krever pålogging)

Diagnosekoder som kvalifiserer til skyssgodtgjørelse

Det er avtalt mellom Geno og Veterinærforeningen at enkelte helsebesøk kan tas ut fra reiseruten ved samtidig inseminering på samme besøk. Dette dokumentet inneholder en liste over hvilke koder som gjør at helsebesøk kan tas ut fra reiseruten og Geno vil dekke reisen til dette besøket som et rent seminbesøk.

Lenke til oversikt over diagnosekoder (krever pålogging)

Geno’s nye personvernerklæring

Hensynet til GDPR er gjennomgått og anses ivaretatt i denne personvernerklæring.

Lenke til Geno’s nye personvernerklæring (krever pålogging)

Beskrivelse av delingsmodellen som prøves ut av Geno i 2022

Den nye modellen (Delingsmodellen) som prøves ut i 2022 innebærer at Geno dekker sin andel av alle inseminasjonsturer, noe som er et viktig prinsipp for våre medlemmer.  Partene mener at den nye modellen gir en mer riktig og rettferdig beregning av godtgjørelsen for kjørte kilometer i forbindelse med inseminering. Dagens sonemodell beholdes som grunnlag for avlønning i 2022. Honorering etter ny modell er planlagt fra januar/februar 2023. Dette dokumentet beskriver ny ordning

I vedlegget for ny modell vil dere kunne se hvordan dette er tenkt. Det vil løses på samme måte ved rundturer og stjernekjøring, men det vil da ikke være så enkelt å se hva som blir «riktig km» da dette beregnes ut fra en matematisk modell. Man vil i løpet av året allikevel se hvordan man vil komme ut ift km i ny og gammel modell.

Fordi det i den nye modellen sannsynligvis dekkes flere kilometer ved inseminasjon enn tidligere, forventes det at satsene må noe ned. Hvis beregnet antall kilometer i den gamle sonemodellen var riktig, vil den totale godtgjørelsen likevel bli tilsvarende.

Forslag til nye satser for kilometergodtgjørelse vil ikke være klart før januar 2023. Geno og Veterinærforeningen er enige om at veterinærene som gruppe ikke skal tape på omleggingen. Vi vil følge opp testingen i løpet av året.

Lenke til beskrivelse av delingsmodellen (krever pålogging)