Veterinærforeningen har over lengre tid arbeidet for å få endret forvaltningspraksis når det gjelder godtgjørelse for nødhjelp til dyr, utført av veterinær.

Veterinærer har etter Dyrehelsepersonelloven plikt til å yte nødhjelp til dyr som trenger det. Dersom dyret er eierløst, får veterinær betalt av staten for å gjennomføre enkel undersøkelse og eventuell avliving. Betalingen er regulert i en forskrift med satser som ikke har blitt justert siden 2012. Selv om det ikke er mange slike oppdrag, så er de tidkrevende for veterinæren og ikke minst viktige for å ivareta dyrevelferden for disse dyrene.

Veterinærforeningen har rettet flere henvendelser til Mattilsynet om at forskriften og fastsettelse av godtgjørelsen bør endres, slik at godtgjørelsen reguleres i takt med prisutviklingen i samfunnet. Dette resulterte i at Mattilsynet i 2016 utarbeidet et utkast til regulering av denne forskriften med nye satser som to år senere ble avvist av Landbruks- og matdepartementet. Departementet åpnet likevel for å se på takstene ved et senere tidspunkt. 

Vi er glade for at MDGs leder, Une Bastholm, har løftet saken i Stortinget i et konkret spørsmål til landbruksministeren.

I sitt svar til Stortinget sier Landbruks- og matministeren:  «Det er generelt behov for en modernisering av dyrehelsepersonelloven. Jeg kan informere om at departementet nå er i gang med et omfattende arbeid knyttet til dette. I den forbindelse vil også vurderinger knyttet til nødhjelp og nødvendig helsehjelp til dyr inngå. Det vil da også være naturlig å se på behovet for en justering av godgjøringssatsene til dyrehelsepersonell som yter nødhjelp og nødvendig helsehjelp til eierløse og viltlevende dyr»

Det er nå på høy tid at satsene oppjusteres. Prisen for «enkel undersøkelse og avliving» er ikke den samme som i 2012. Veterinærforeningen imøteser fortgang i arbeidet med revideringen av dyrehelsepersonelloven.

Veterinærforeningen har hatt kontakt med sentrale politikere og på nytt sendt inn brev med krav om å rydde opp (PDF, 64KB).